A kvantumfizika felfedezte... Istent!


Dr. Amit Goswami a kvantumfizika egyik atyja, meggy?z?d?se szerint az els?dleges val?s?g maga a Tudat, s a Tudat teremti az anyagi val?s?got. Kvantumaktivistak?nt hat?rozza meg ?nmag?t, k?nyveket ?r, el?ad?sokat tart, ismeretterjeszt? filmekben szerepel. Ilyen meglep? kijelent?seket tesz: "Csak a tudat l?tezik, ?s semmi m?s nincs rajta k?v?l" vagy "Bizonyos ?rtelemben azt is mondhatjuk, hogy a tudom?ny berkein bel?l ?jra felfedezt?k Istent. A tudat az ?sszes l?tez? alapj?nak tekinthet?, amely egy?ttal azonos az ?si szellemi hagyom?nyok Isten-k?pzet?vel is", illetve "Az Univerzum a tudatos megfigyel?s ?ltal v?lik anyagi val?s?gg? a kvantumlehet?s?gek halmaz?b?l".

Az al?bbiakban v?logat?st k?zl?k ?r?saib?l:

Csak a tudat l?tezik

A kvantummechanik?t t?m?ren ?gy fogalmazhatjuk meg: l?tezik a tudat, ?s l?tezik a szabad akarat is.. Val?j?ban csak a tudat l?tezik, ?s semmi m?s nincs rajta k?v?l.

A kvantumos val?sz?n?s?gek val?j?ban a tudat lehet?s?gei, az? a tudat?, amely minden l?tez? alapj?nak tekinthet?.. A megfigyel?s jelens?ge egyen?rt?k? a kvantumos val?sz?n?s?gek k?z?l t?rt?n? v?laszt?ssal, amely a tapasztalati val?s?gunk l?trej?tt?hez vezet.

Ismert az a k?p, amelyen egy v?z?t ?s k?t arcot k?l?nb?ztethet?nk meg (Szerk.megj: ha a feh?r mez?re figyel?nk, k?t, egym?ssal szembe fordul? arcot l?tunk, ha a fekete mez?re, akkor egy v?z?t. Mi d?ntj?k el, hogy mit l?tunk!). Mindk?t k?p eset?ben arra lesz?nk figyelmesek, hogy noha semmit sem tesz?nk a k?ppel, az m?gis felv?ltva ugr?l a k?t ?bra k?z?tt. Mindk?t lehet?s?g m?r eleve benn?nk tal?lhat?, ?s val?j?ban csak azt d?ntj?k el, hogy ?ppen melyiket n?zz?k, vagy ?szlelj?k.

Hogyan j?n l?tre a k?zmegegyez?ses val?s?g?

A Wigner bar?tja paradoxon arr?l sz?l, hogy amikor k?t megfigyel? egy id?ben v?laszt egym?snak ellentmond? lehet?s?gek k?z?l, akkor ki? a v?laszt?s? A paradoxont h?rom, egym?st?l f?ggetlen?l dolgoz? fizikus oldotta meg: Ludwig Bass (1971), Amit Goswami (1989) ?s Casey Blood (1993). Mindannyian a non-lokalit?ssal ?lltak el? megold?sk?nt: ez a tudat jel n?lk?li (signalless) ?sszekapcsol?d?s?t mondja ki. Nem teljes szabads?gban v?lasztunk az egy?ni lok?lis, helyhez k?t?tt eg?s tudatunkb?l, hanem egy nem-lok?lis, kozmikus, rendhagy? tudatb?l. H?vjuk ezt kvantum-tudatnak ( quantum consciousness ), ?s a v?laszt?st lefel? ir?nyul? ok-okozati ?sszef?gg?snek ( downward causation ), Donald Campbell pszichol?gus terminol?gi?j?t k?vetve.

Hogyan j?hetne l?tre egy k?zmegegyez?ses val?s?g? A v?laszt?st nem abban a szem?lyes tudatoss?gunkat k?pvisel? eg?s tudatoss?gban hozzuk, amelyet a pszichol?gusok tanulm?nyoznak.. Val?j?ban az egyk?nt viselked? tudat egyes objekt?v ?llapotai k?z?l v?lasztunk, abban a nem h?tk?znapi ?llapotban, ahol mindannyian egyek vagyunk. Abb?l a tudati ?llapotb?l, amit kvantumtudatnak h?vhatunk.. Noha val?ban magunk hozzuk l?tre a val?s?gunkat, azonban e m?g?tt a tudatoss?g egy kifinomult t?nyez?je h?z?dik. Val?s?gunkat nem a h?tk?znapi tudatoss?g szintj?n, hanem egy nem h?tk?znapi tudatszinten teremtj?k.

A tudat egy egys?ges, nem helyhez k?t?tt, kozmikus term?szet? valami, amely ott h?z?dik a k?t helyhez k?t?tt szem?ly val?s?ga m?g?tt.. A k?t szem?ly v?laszt?sa csak jelk?pes, hiszen mindkettej?k eset?ben az egyed?l l?tez? tudat hozta meg a v?laszt?st, elker?lve ezzel b?rmif?le ellentmond?st.. Ez csak ?gy lehets?ges, ha a tudat egys?ges, mindenki sz?m?ra egy ?s ugyanaz.

A tudom?ny ?ltal ?jra felfedezt?k Istent

Ma m?r biztosra vehetj?k, hogy egy olyan paradigmav?lt?s fog bek?vetkezni a tudom?ny ter?let?n, amely egy megoszt?, spiritualit?st tagad?, az anyagon alapul? tudom?nyt?l egy olyan tudom?ny ir?ny?ba vezet benn?nket, amely integr?lja a tudom?nyt ?s a spiritualit?st..
Jelenleg nem kevesebbnek vagyunk tan?i, mint hogy a tudom?ny ?jb?l felfedezi Istent ?s a lefel? ir?nyul? ok-okozati ?sszef?gg?st (downward causation )..

A kvantumtudat - amely a kvantum-val?sz?n?s?gekb?l a fentr?l lefel? hat? okozati l?ncon (szerk.megj: a tudat, mint ok teremti az anyagi val?s?got, az okozatot) kereszt?l v?grehajtja a v?laszt?st - egyen?rt?k?nek tekinthet? a szellemi hagyom?nyok Isten k?pzet?vel. Azt is mondhatjuk, hogy a tudom?ny berkein bel?l ?jra felfedezt?k Istent. A tudat az ?sszes l?tez? alapj?nak tekinthet?, melyet egy?ttal azonos az ?si szellemi hagyom?nyok Isten-k?pzet?vel.. Istent a kvantum-tudat form?j?ban fedezz?k fel ?jra..

Az Univerzum a tudatos megfigyel?s ?ltal v?lik val?s?gg?

Prof. dr. Goswami - m?s tud?sokkal egy?tt - meggy?z?d?se szerint az Univerzumnak ahhoz, hogy kvantumlehet?s?gek halmaz?b?l val?s?gg? v?ljon, sz?ks?ge van legal?bb egy megfigyel? tudatoss?gra, amely a megfigyel?s ?ltal l?trehozza a val?s?got. Tudatos megfigyel? n?lk?l az Univerzum nem marad m?s, mint lehet?s?g. A tudatos megfigyel? a sz? szoros ?rtelm?ben l?tfontoss?g?, mert amint megfigyel, l?trej?n az ?ltalunk val?s?gosnak nevezett anyagi Vil?gegyetem, bele?rtve az id?t is.

Folytat?sa itt: http://ervinkery.blogspot.hu/2013/04/kvantumfizika-ujrafelfedezi-istent....


---
vissza az elejére