Furcsa korban ?l?nk.
Percre pontosan tudjuk, hogy mi t?rt?nik a F?ld m?sik oldal?n, p?ld?ul Amerik?ban, Ausztr?li?ban, vagy ?ppen Thaif?ld?n, de fogalmunk sincs arr?l, hogy mi t?rt?nik a saj?t utc?nkban, vagy ?ppen a saj?t szomsz??dunkban.
Ismerj?k a kabbal?t, a tarot k?rty?t, a buddhizmust, a jap?n harcm?v?szetet, vagy ?ppen a k?nai feng shuit, de nem ismerj?k a saj?t magyar hagyom?nyunkat.
Ruh?inkon ?s h?zainkban haszn?ljuk a nyugati vagy a keleti feliratokat, jelk?peket, de fogalmunk sincs a magyar jelk?prendszerr?l. Ha h?zat akarunk ?p?teni, akkor k?nai feng shui szak?rt?h?z fordulunk, ?s esz?nk be sem jut, hogy esetleg a magyar ?p?t?szeti hagyom?nyt k?vess?k. Pedig a magyar ?feng shui? ?vezredek ?ta l?tezik ?
N?vtelen

Van egy ?lmom? Ebben az ?lomban Magyarorsz?gon olyan h?zak ?p?lnek, amelyekb?l teljesen egy?rtelm?en kider?l egy idegen sz?m?ra, hogy csakis Magyarorsz?gon j?rhat. Ezek a h?zak ?seink tud?sa alapj?n, term?szetes anyagokb?l, a magyar t?rrendez?s j?l bev?lt szab?lyai szerint k?sz?lnek, ?s j? benn?k ?lni. Nek?nk, magyaroknak olyan magas szint? ?p?t?szeti, t?rrendez?si hagyom?nyunk ?s jelk?prendszer?nk van, amely minden ut?nz?st f?l?slegess? tesz, ?s amelyben az idegen elvek meghonos?t?sa csup?n z?rzavart okoz. ? ?rja A magyar h?z m?gikus titka c?m? k?nyv aj?nl?j?ban Sz?nia, a szerz?. Ez a k?nyv j? k?t ?vvel ezel?tt ker?lt a k?nyvesboltok polcaira, s szinte ?szrev?tlen?l simult a sok-sok feng shuit ?s egy?b keleti t?rrendez?st dics??t?, tan?t? kiadv?nyok k?z?. Ebben a k?nyvben megtal?lhat?k azok az elvek, amelyek szerint ?seink ?p?tkeztek, ?gy az is kider?l, hogy a magyar h?z szerkezete bizony olyan kozmikus alapokon ?s jelk?prendszeren nyugszik, amely a Teremt?s folyamat?nak val?s ismeret?b?l sz?lettek. Nem v?letlen?l n?gysz?gletes a h?zak alaprajza, nem v?letlen az ablakok form?ja, oszt?sa, nem v?letlen a h?zak t?jol?sa, a kapuk elhelyez?se, s nem v?letlenek a k?l?nb?z? d?sz?t?sek, ugyanis a magyar h?z egy t?rbeli ?sszetett rov?sjel, amely a jelk?pek ismer?i sz?m?ra pontosan olvashat?.

 9359_magyarhaz-belso-d000131697d2480b4dd73

Minden h?z teremt?s eredm?nye, egy-egy megval?sult gondolat. A gondolat nagyon finom er?forma, ?s megv?ltoztatni is csak gondolati ?ton lehet. Ezt az er?t m?g nem nagyon lehet m?rni, a hat?s?t viszont igen. A pozit?v illetve negat?v gondolatok megv?ltoztatj?k az izmok erej?t, a b?r ?llapot?t, amit a m?szerek kimutatnak (l?sd hazugs?gvizsg?l?). A h?z teh?t egy?ni gondolatok, illetve nagyon er?s kollekt?v gondolatok egy?ttes eredm?nye. A nagyon er?s, r?g?ta m?k?d? kollekt?v gondolat a HAGYOM?NY. ?seink pontosan tudt?k, hogyan ?p?tkezzenek. A magyar t?rrendez?s csod?latosan k?vetkezetes ?s egys?ges rendszert alkot, amely ?vezredeken kereszt?l ?bev?lt? a magyars?g k?r?ben. Ha valaki m?s n?p hagyom?nyrendszer?t kezdi alkalmazni, annak meg kell ismernie teljes m?lys?g?ben ahhoz, hogy val?ban m?k?dj?n.

Az ?smagyarok legfontosabb, szent ?gt?ja a kelet volt, sz?ne a feh?r, ?llata a l?. A feng shuit hirdet? k?naiakn?l a kelet csak a m?sodik legfontosabb ir?ny, sz?n?k a z?ld, ?llatuk a s?rk?ny. A feh?r sz?n a k?naiakn?l a nyugati ir?nyt jel?li, a l? pedig a d?l ?llata. Amennyiben teh?t egy magyar t?rben a feh?r sz?nt a nyugati oldal erej?nek meger?s?t?s?re akarja haszn?lni valaki, azzal k?oszt okoz, mert n?lunk ?vezredek ?ta a feh?r keleti er?t jel?l. Nem besz?lve a s?rk?nyr?l, mely negat?v alakja a magyar n?pmes?knek.

Az ?gt?jaknak minden n?pn?l fontos szerep?k, jelent?s?g?k van. A magyar elnevez?sek sok mindent el?rulnak:
KELET ? az ?bred?st, a meg?jul?st, a felt?mad?st, jelenti. Keletkezik ig?nk szint?n valami ?j l?trej?tt?t, megteremt?d?s?t mutatja.
D?L ? az ?ltet? energia, felt?lt? er?
NYUGAT ? a megnyugv?sra, pihen?sre utal. Energi?ja ?sszeh?z, ?sszetart, k?r?l?lel, biztons?got ad.
?SZAK ? az ?jszak?val, a s?t?ts?ggel, mozdulatlans?ggal kapcsolatos.

A legt?bb r?gi kult?r?ban a h?z a Vil?gegyetem kicsiny?tett m?sa volt,amelyet az adott hitrendszernek megfelel?en t?joltak.
A magyar paraszth?z form?ja ?ltal?ban egy hossz? t?glalap volt, amely a r?videbbik v?g?vel az utcafrontra n?zett, ?s az utcafront fel? a tet?t egy ?gasfa tartotta. Ezt az ?gasf?t Boldogasszony f?j?nak nevezt?k, ?s a h?zat, amikor lehetett, keletre t?jolt?k. (A Boldogasszony a magyar hitvil?gban az Istenanya, kit a n?pmes?k T?nd?r Ilonak?nt ?riztek meg, ?gy ez az ?gasfa m?s n?ven T?nd?r Ilona f?ja. A h?zat hossz?ban mestergerenda osztja, amelynek farag?sa a Tejutat jelk?pezi. A Tej?t a n?pi csillag?szat nyelv?n T?nd?rek ?tja vagy Hadak ?tja, Lelkek ?tja, a v?g?n?l fekv? Sz?riusz csillag pedig a T?nd?rf?.

Ha a h?z szerkezet?t leford?tjuk a csillagok nyelv?re, akkor a mestergerenda jelk?pezi a Tejutat, a Mestergerenda v?g?n?l l?v? Boldogasszonyf?ja pedig nem m?s, mint a T?nd?rf? csillag, vagy az Istenanya lakhelye (ez a Sz?riusz, amely ?vente egyszer, j?lius 23-?n egy?tt kel a Nappal, vagyis ilyenkor ?Napba ?lt?zik?.) ?seink ezt a csillagt?rk?pet eml?keztet?k?nt be?p?tett?k a h?zaikba, elmondt?k a mes?ikben, r?h?mezt?k a ruh?ikra, abroszaikra, ?gynem?j?kre.

A tet?

A paraszth?zak teteje nagyon hossz? ideig kiz?r?lag s?tortet? volt, amit kontyos tet?nek vagy s?vegnek h?vtak. Ezt k?s?bb sokfel? felv?ltotta a nyeregetet?, mert a h?z alapter?lete hossz?ban megny?lt. Nemcsak az?rt ilyen a form?ja, mert a h? ?s a v?z k?nnyen lecs?szik ezekr?l a tet?kr?l. A tet?t a h?z hossz?ban minden esetben a mestergerenda tartja. Hogy mit?l mester ez a gerenda? Mert fontos szerepe van a h?zban. Ha egy gyermek megsz?letett, arccal kelet fel?, a mestergerenda al? fektett?k a b?lcs?j?be. Ha valaki meghalt, ugyancsak a mestergerenda alatt ravatalozt?k fel, ?s ?ppen ford?tva, arccal nyugatnak. A mestergerenda mutatta az utat a l?leknek, hov? ?rkezzen ?s merre t?vozzon. A ?Mester? seg?tette az ?rkez?t ?s a t?voz?t. A Mestergerend?ra csillagot, tejutat, sz?rnyas napot, illetve teremt?s-szimb?lumokat faragtak. R?gen pontosan tudt?k azt is, hogy a gerenda melyik r?sz?re kell faragni azt a csillagot, vagyis pontosan ismert?k a szimb?lum jelent?s?t.

Az apajog? nagycsal?dok ?ltal?ban arccal kelet fel? ?llnak be a vil?gba, erre fordul a s?truk ajtaja is. F? ?gitest?k a Nap. Az ?szak-d?li be?ll?s? rendszerek? m?g az anyajog? t?rsadalmat k?pviselik, s a Hold tisztelet?nek nyomait tal?ljuk k?r?kben.(L?szl? Gyula.)

A cs?csjel

A tet?szerkezet tetej?n a legt?bb r?gi h?zon megtal?lhat? valamilyen cs?csjel. ?ltal?ban tulip?nt, csillagot, keresztet, X-jelet, g?mb?ket, kett?s keresztet faragtak egym?s f?l?. (hogy mi?rt ?pp ezeket a jeleket? Mert az ?si rov?s?r?s els? bet?i egyben isteni jelk?pek. Az A bet? az Anyaisten (4), a B bet? az Atyaisten (X), a D bet? pedig a testet ?lt?tt Atyaisten, vagyis a Fi?isten (+) ?s f?n?k?k a Teremt?, vagy ahogy az ?si magyar hitvil?g nevezte: ??registen? ? az ? jele az ?Us+ (mint ?s).

A homlokzat

 9361_magyarhaz-04-d0001316E9a45139abde8

Hasonl? szimb?lumokat faragtak r?, mint a cs?csd?szekre, a szerep?k is azonos. Nagyon gyakori a homlokzaton a Nap!

A bej?rat

Miel?tt bel?p?nk a h?zba, az els? benyom?sunkat azonnal meghat?rozza, milyen a bej?rat. Ha rendezett, sz?p, j? benyom?st kelt, m?g ha piszkos,rendetlen, nem sz?vesen l?p?nk beljebb. Fontos teh?t,hogy a bej?rat h?vogat? legyen.

Magyarorsz?gon nagy hagyom?nya volt (?s egyre ink?bb ism?t van) a faragott vagy festett kapubej?ratoknak. Ezek a kapuk nagyon sok olyan ?si szimb?lumot ?felvonultattak?, amelyek a h?z lak?inak spiritu?lis v?delm?t szolg?lt?k. A kapuk bolt?ve term?szetesen itt is az ?gboltot jelk?pezte: a kapu f?l?tti galambd?c a port?t v?d? szellemek, az ?s?k lakhelyek?nt k?sz?lt.
Annak idej?n a kapura festett, illetve faragott jelek pontosan ?gy olvashat?ak voltak, mint ma b?rmelyik bet?vel ?rt sz?veg.
R?gen l?tezett a magyar kapukon egy ?l?lekt?k?rnek? nevezett dombor?, f?nyes Nap-forma. Aki bel?pett, el?sz?r mindenk?ppen szembetal?lkozott saj?t k?pm?s?val, ?gy megvizsg?lhatta a lelkiismeret?t, vajon j? sz?nd?kkal j?tt-e. A kapura feliratok is ker?ltek, amelyeknek term?szetesen szint?n v?d?, ?ld? szerep?k volt. Mint p?ld?ul: ?A bej?v?nek sz?ll?s, a kimen?nek b?kess?g.? Vagy: ?J?sz?v? j?bar?t kapumon b?j?hetsz.?
A sok kapun ma is l?that? k?rbefut? hull?mvonal-farag?s eredetileg olyan k?tfej? k?gy? volt, amely v?dte-?rizte a port?t. Ez a k?tfej? k?gy? egy csillagk?p az ?g ?szaki sarkk?r?n.

Minden ember ismerje ?s becs?lje saj?t m?velts?g?t, hagyom?nyait ?s azok szerint ?ljen boldogan. Azokat feladni nincs ?rtelme. A magyarok k?vess?k a a magyar szok?sokat hib?tlanul, ?s a t?bbi n?p is a saj?tjait? (L?ma Ngawang, tibeti tan?t?)A h?z bej?rata

 A magyar h?z a Vil?gmindens?g kicsiny?tett m?sa, h?rmas egys?ge a Teremt?s h?rmass?g?t jelk?pezi, ily m?don az eg?sz h?z szents?g, a benne lak? csal?d temploma.

A r?gi h?zak ajtaja k?ztudottan nagyon alacsony volt, aki bel?pett rajta, mindenk?ppen fejet hajtott ?s levette a kalapj?t. A h?z m?sik neve egy?bk?nt a ?hajl?k?, amelyben egy?rtelm?en megmaradt a meghajl?sra, tiszteletad?sra val? utal?s.

A T?zhely

A h?z lelke. Ez?rt is ker?lt mindig a h?z k?zep?re. ?seink a t?znek k?l?n?s jelent?s?get tulajdon?tottak, B?rmilyen nagy ?nnep volt, a csal?db?l valaki mindig otthon maradt, hogy vigy?zzon a t?zre. Ugyanis a t?znek folyamatosan ?gnie kellett, az ?v egyetlen napj?t kiv?ve, amikor megszentelt?k ?s ?jragy?jtott?k. A t?zet tilos volt piszk?lni, nem volt szabad szemetet beledobni, nehogy megs?rts?k az ?s szellem?t. A csal?di t?zhely azonos volt a csal?di m?lttal, j?v?vel, jelennel, ?sszetartoz?ssal, ez?rt ?ri?si illetlens?gnek sz?m?tott, ha valaki p?ld?ul a szomsz?dba ment parazsat k?rni, mert a saj?t t?ze kialudt. (M?g ma is ?l a mond?s: h?zt?zn?z?be mennek a l?nyok a fi?s h?zhoz ? ez is abb?l ered, hogy a t?zben a h?z szelleme lakik, ?gy a ?h?zt?z? az eg?sz csal?dot, nemzets?get, v?rvonalat jelk?pezte).

A sz?v megtestes?t?je a csal?di t?zhely, vagyis a konyha. A konyha az ut?bbi id?ben folyamatosan vesz?t jelent?s?g?b?l, a panel lak?sokban eg?sz picik a konyh?k. A k?nai feng shui azt tan?csolja, hogy a konyha ne legyen szem el?tt, mert akkor a vend?geket folyton etetni kell. A magyar vend?gszeretet pedig ?ppen arr?l h?res, hogy a vend?geket megvend?gelik. N?lunk a megvend?gel?s azt jelenti, hogy kitessz?k a lelk?nket a vend?g?rt, sz?vvel ? l?lekkel fogadjuk , megetetj?k, megitatjuk. Az ?tel ?s az ital ugyanis a h?z lelk?ben, a csal?di t?zhelyen k?sz?lt.

Ablakok

Ha a h?z az ember test?t, a kemence a lelk?t szimboliz?lja, akkor az ablak nem m?s, mint a h?z szeme (azt is mondjuk: ablakszem).

Az ablakokon, illetve az ajt?kon kereszt?l ?rkezik a h?zba a f?ny. De nem mindegy milyen f?ny. Keletr?l ?rkezik ugyanis minden nap a kikelet f?nye. Ez a meg?jul?s, megtisztul?s f?nye, amely minden negat?v er?t k?pes megford?tani, ?leter?v? v?ltoztatni. A h?zban a keleti az egyik legfontosabb er?forma, ez?rt a keletre, ?K, K, DK-re n?z? ny?l?sz?r?kat nagyon becs?lj?k meg ?s haszn?ljuk ki. Engedj?k ?t ezt a f?nyt az eg?sz lak?son, mert ez a f?ny, amely naponta megtiszt?tja, kitakar?tja a lak?s er?rendszer?t, ?pp ez?rt rendk?v?l fontos a reggeli szell?ztet?s is.

Er?terek a magyar h?zban

Amikor a k?t alaper? ? a f?rfi ?s a n?i er? ? ?ppen megfelel? ar?nyban van, akkor harm?nia uralkodik, kiegyens?lyozott a h?z.

1. A szellem erej?nek gy?jt?pontja a h?zban a keletre, d?lkeletre ?s d?lre ny?l? ajt?k, ablakok, illetve a padl?s. Er?form?ja a megtiszt?t?, n?veked?st beind?t?, kelet t?pus? fa-energia ?s a d?li felt?lt? t?z-er?. Az ?tletek, az ihlet, a tervek, az ?lmok mind a szellemi er? k?vetkezm?nyei. A teremt?s els? f?zisa, a gondolatok keletkez?se. A h?zban a szellemi er?t ?kataliz?l?? helyek a keleti ?s a d?li oldalak, illetve a tet?t?r. Ezekre a r?szekre ?rdemes azokat a helyis?geket ?p?teni, ahol alkotunk, szellemi munk?t v?gz?nk: dolgoz?szob?t, m?termet, gyerekszob?t.

2. A l?lek erej?nek k?zponti helye: a tet?gerend?k ?ltal alkotott t?rbeli kereszt metsz?spontja, ezen k?v?l a t?z helye, a d?lnyugatra ?s ?szakkeletre n?z? ajt?k-ablakok, valamint a h?z k?zepe. Er?form?ja kiegyens?lyozott, stabil f?lder?. Ide ?rdemes tenni a konyh?t, ?tkez?t, nappalit, minden olyan helyis?get, ahol a t?rsas?gi ?let zajlik.

3. A teremt?-megterm?keny?t? er?: a h?zban nyugati, illetve az ?szaknyugati ?s ?szaki oldal ? a pihen?s, ?rlel?d?s, a befel? fordul?s helye. A h?l?szob?k, f?rd?szoba ?s ?l?skamra legjobb helye.

Nem k?nny? a hagyom?nyt ?s modern vil?gunkat ?tv?zni, de gy?kerek n?lk?l nem lehet sz?rnyalni? ?Kinek-kinek?-mondan? a Mester?
Az ID?, A T?R, ?S TE MAGAD, mindig egy egyedi kombin?ci?t alkottok. Ezekben a kombin?ci?kban vagy j?l,vagy rosszul ?rzed magad.
    Az id? sz?munkra nem v?ltoztathat?, a teret, ?s saj?t magunkat viszont tudjuk v?ltoztatni: P?ld?ul azzal, hogy kiv?lasztjuk a helyet ahol ?l?nk, ?s ?gy alak?tjuk a rendelkez?s?nkre ?ll? teret, hogy j?l ?rezz?k magunkat benne.
    Az igaz?n nagy t?ved?s, amikor ?v?glegesen? tervez?nk, mert a vil?gban minden v?ltozik. A f?ldsug?rz?s?vonalai?, a m?gneses vonalak, a term?szeti k?rnyezet, a mesters?ges k?rnyezet, ?s sorolhatn?m a v?gtelens?gig.
    Biztosan ?szrevetted, hogy id?nk?nt kezdj?k magunkat k?nyelmetlen?l ?rezni a lak?sunkban, valami ?jra v?gyunk. Ilyenkor k?vetkezik az ?trendez?s,a fel?j?t?s,vagy ?ppen a k?lt?z?s. ?szt?n?sen ?rezz?k ugyanis, ha valamelyik t?nyez? (t?r,id?, ember) megv?ltozik, ?s a v?ltoztat?ssal vissza akarjuk ?ll?tani a harm?ni?t.
 Legjobb, ha minden n?p a saj?t hagyom?nyait haszn?lja. Ez nem z?rja ki a tanul?s lehet?s?g?t, csak az ?j dolgokat c?lszer? beilleszteni a r?giek rendszer?be. Amennyiben beleillik, rendben, ha viszont m?gsem, akkor ink?bb l?pj?nk tov?bb.
Forr?sok:
Bodn?r Erika, alias Sz?nia honlapja: www.szinia.hu.
http://magokvagyunk.blogspot.hu/2010/05/magyar-haz-magikus-titka.html
http://data.hu/get/3821649/Bodnar_Erika-Szinia-A_Magyar_Haz_MagikusTitka.pdf
http://eletora.blogspot.hu/2012/05/osi-magyar-terrendezes.html
http://www.lakaskultura.hu/fokuszban/a-magyar-hazak-magikus-ereje-3965

---
vissza az elejére