Az EMF hat?sa a GDV m?dszer m?r?seinek t?kr?benV?gtelen szeretet jelk?pe GDV - Gas Discharge Visualisation - G?z Kibocs?jt?s Vizualiz?ci?

A GDV az emberi ujj fotonkibocs?jt?s?t m?rve igen ?rz?keny k?pet ad az energia-mez? ?llapot?r?l.

GDV - A UCL er?s?t?seAz els? sor a vizsg?lati szem?ly ujj?b?l kisug?rz? energia k?p?t mutatja az EMF kezel?st megel?z?en. Az energia eloszl?sa el?g egyenl?tlen, az er?teljes ki?r?t?si mint?k r?szlegesek (vil?gosk?kkel ?br?zolt r?szek), a ki?r?t?s-mentes r?szek pedig az energiahi?nyt jelzik az er?t?rben. A teljes energia mez? el?g gyenge ?s egyenl?tlen eloszl?s? energiak?pet mutat az EMF kezel?st megel?z?en. A kezel?st k?vet?en (als? sor) a kliens energia mez?j?ben nyilv?nval? v?ltoz?sok figyelhet?ek meg. A ki?r?t? minta az EMF kezel?st k?vet?en sokkal er?teljesebb lett ?s az energia eloszl?s is egyenletesebb. A szabad-elektronok sz?ma er?teljesen megn?vekedett, ami a tesztelt szem?ly er?ter?nek nagyobb t?lt?s ?s fesz?lts?g-hordoz? k?pess?g?t jelzi. A ki?r?t?si minta egyenletess?ge er?sebb energia?raml?sra enged k?vetkeztetni az er?t?rben (EMF kifejez?ssel ?lve: at UCL-?ben).

GDV - Az energiaszint emelked?se az EMF kezel?s hat?s?ra

A val?s?gteremt? er?tere az EMF kezel?s el?tt (bal oldal) vil?gosan mutatja az energia hi?nyt ?s az energia?raml?s blokkolts?g?t. Az energiamez? ?ltal?noss?gban el?g kiegyenl?tetlen, ami a kiegyenl?tetlen fizikai ?s/vagy ment?lis-?rzelmi ?llapotra utal.
Az EMF kezel?st k?vet?en (jobb oldal) sokkal er?sebb ?s kiegyenl?tettebb energia?llapot l?that? a val?s?gteremt? er?ter?ben. Ez a magas szint? kiegyenl?tetts?g arra utal, hogy a test ?sszes szerve energetikai v?ltoz?son ment ?t a kezel?s alatt. A kezel?s alatt el?rt energia mennyis?g ?s kiegyenl?tetts?g kiemelked? a kezel?s el?tti ?llapothoz k?pest.
A kezel?s alatt a val?s?gteremt?t nem ?rintette meg a kezel?, ?s semmif?le technikai eszk?zt sem alkalmazott. A val?s?gteremt? er?ter?ben tapasztalt energia- ?s egyens?ly-er?s?d?s a kezel? ?ltal a val?s?gteremt? UCL-?n v?gzett energiamunka eredm?nye. Mindez er?s rezonancia jelenl?t?t felt?telezi a val?s?gteremt? er?tere ?s a kezel? er?tere k?z?tt.

GDV - Az energiaszint emelked?se az EMF kezel?s hat?s?ra a kezel?n?lEMF kezel?s ad?sakor
a kezel? meghat?rozott protokollt k?vet a kezel?s el?k?sz?t?sre ?s lefolytat?sra vonatkoz?an. Ez kihat mind a kezel?, mind pedig a kliens er?ter?re.
A GDV Diagram jobb oldali im?zsa a kezel? er?ter?t mutatja a kezel?s lefolytat?s?t k?vet?en. A szervezet fizikai szintje (k?k vonal) a minden szerv sz?m?ra norm?l energiaszintet jelent? z?ld s?vban van. Enyhe energiahi?ny mutatkozik a cerebr?lis z?na ?rfalaiban, amely az agy megn?vekedett v?rkering?si ig?ny?vel illetve folyad?k felhaszn?l?s?val hozhat? ?sszef?gg?sbe.
A szervezet ment?lis ?s ?rzelmi energiaszintje megemelkedett az EMF kezel?s alatt ?s a legt?bb szerv eset?ben a fizikai szintet t?lhaladta. Ez az eredm?ny vil?gosan jelzi a ment?lis ?s ?rzelmi energia egyens?lyban t?rt?n? n?veked?s?t az EMF technika praktiz?l?sakor. A kezel? er?ter?ben az ?ltal?nos energiaszint magasabb, mint a fizikai szint. Ilyen kiegyenl?tett energian?veked?s a fizikai szinten t?l, ment?lis aktivit?ssal ?rhet? el.
J?l k?pzett kezel? k?pes az energiaforr?s ilyen ?llapot?ba ker?lni magas gyakoris?ggal adott kezel?sekkel. Min?l kiegyenl?tettebb a kezel? a kezel?s lefolytat?sakor, ann?l hat?konyabb a kezel?s.

A szeretetenergia az egyens?ly kreat?v forr?sa

GDV m?r?sek eredm?nyei
azt mutatj?k, hogy a sz?vcsakra a leger?sebb, amelyet a GDV Normaliz?lt energetikai ?rt?kkel fejez ki.
Tov?bb? a sz?vcsakra t?bbi csakr?hoz viszony?tott egyens?lya igen stabil. Ez a GDV fizikai-?rzelmi kiegyenl?tetlens?g param?ter?nek kisebb vari?ci?j?val ker?l kifejez?sre a sz?vcsakr?ra vonatkoz?an.


---
vissza az elejére