Girl-drinking

Mindig voltak ?s lesznek orvosok, akik haszn?lj?k a j?zan esz?ket ?s nem vesznek mindent k?szp?nznek, amit megtan?tottak nekik az egyetemen, hanem saj?t megfigyel?seket ?s kutat?sokat v?geznek.

Egy ir?ni sz?let?s? orvos Dr. Fereydoon Batmanghelidj szembesz?llt a gy?gyszeripari elnyom?ssal, mert elszakadt az egyetemi tananyagokt?l ?s ?tt?r? felfedez?seket tett a v?z emberi testben bet?lt?tt szerep?vel kapcsoltban.

J?, j? mondhatn?nk, mindenki tudja, hogy vizet kell inni. Nincsen ebben semmi ?j. De azt tudja-e mindenki, hogy a v?z gy?gy?r a k?vetkez? betegs?gekre: fejf?j?s, testi f?jdalom, sz?vrendszeri ?s v?rnyom?s probl?m?k, reumatikus panaszok, t?ls?ly, asztma, t?d?betegs?gek, k?l?nf?le gyullad?sos folyamatok, vese- ?s vizel?si betegs?gek, anyagcsere- ?s em?szt?si zavarok, arany?r, cukorbetegs?g, sz?kreked?s, mindenfajta szembetegs?g, daganatok, menstru?ci?s rendelleness?g, orr, f?l, g?ge betegs?gek, AIDS ?s r?k.

Dr. Fereydoon Batmanghelidj hihetetlen t?rt?nete ?gy kezd?d?tt, hogy az 1979-es ir?ni forradalom alatt, mint politikai foglyot majd h?rom ?vre b?rt?nben z?rt?k. Itt volt alkalma fedezni a v?z gy?gy?t? erej?t. Mivel a b?rt?nben semmilyen gy?gyszer nem ?llt rendelkez?s?re, egy rabt?rs?t ?gy gy?gy?totta ki gyomorfek?ly?b?l, hogy csup?n v?zzel itatta.  A rab f?jdalmai 8 perc alatt megsz?ntek, ut?na a doktor h?rom ?r?nk?nt k?t poh?r v?zzel itatta, ?gy a f?jdalmai nem jelentkeztek ?jra. Dr. Batmanghelidj ezen felfedez?sen felbuzdulva tov?bbi 3000 rabot kezelt ki gyomorfek?ly?b?l csup?n kell? mennyis?g? v?z bevitel?vel.  A b?rt?nben t?lt?tt ?vei alatt ?s szabadul?sa ut?n is ?vtizedekig intenz?v kutat?st v?gzett, hogy megismerje a v?z megel?z? ?s gy?gy?t? hat?s?t k?l?nb?z? f?jdalmas ?s degenerat?v betegs?gekre. F? felfed?se ?sszegezve az, hogy a f?jdalom a kisz?rad?s jele, amit test?nk k?ld ?s a f?jdalom minden esetben, kiv?tel n?lk?l kezelhet? v?zzel.

Amikor orvosi k?r?kben Dr. Fereydoon Batmanghelidj elkezdte terjeszteni felfedez?s?t, azt vette ?szre, hogy a szakma nem nyitott r?, ?r?sai, el?ad?sai nem jelennek meg ?s nem jutnak el a nagyk?z?ns?ghez az orvost?rsadalmon kereszt?l. Ekkor d?bbent r?, hogy az orvostudom?ny fels?bb k?rei eladt?k magukat a gy?gyszergy?raknak. ?gy m?s fegyvere nem maradt, k?nyvet ?rt ?s a nyilv?noss?g el? l?pett. ?les kritik?val illette a mai orvostudom?nyt ?s gy?gyszeripart, ami?rt az emberekt?l el akarj?k titkolni ezeket a l?tfontoss?g? inform?ci?kat. Konkr?tan a gy?gyszeripart terrorist?knak nevezi ?s kolleg?it, akik feleslegesen gy?gyszereket ?rnak fel gondatlans?gb?l elk?vetett b?ncselekm?nnyel v?dolja. El?g ?les szavak. J?jjenek most Dr. Fereydoon Batmanghelidj id?zett szavai:

Dr. Fereydoon BatmanghelidjR?szletek Dr. Fereydoon Batmanghelidj M.D. el?ad?s?b?l ? ?llami Eg?szs?g?gyi F?rum, Washington D.C., 2003. m?rcius 28-30.

(A rendk?v?l hossz? el?ad?s id?z?s?b?l kihagytuk a tudom?nyos magyar?zatokat, amit csak az ?rt, aki elv?gezte az orvosit, mert tele van szakszavakkal. Akit ?rdekel, olvassa el a teljes angol el?ad?s ?tiratot.)

?Amit nek?nk, orvosoknak az orvostudom?nyi iskol?kban tan?tanak, egy alapvet?en rossz tudom?nyos feltev?sen alapszik. Az orvostudom?ny sok hib?s feltev?sen alapszik. A 20. sz?zad tudom?nya hib?s, az emberi testr?l alkotott tud?s ?s?t?t kora?. A 20. sz?zad orvostudom?nya, hogy ?tudom?nyosnak? t?nj?n, sok mindent megmagyar?zott ?s megb?lyegzett, k?nyveket ?rt, m?g t?bb k?nyvet az emberi testr?l, a betegs?gekr?l, de minden, amit le?rtak, nem volt m?s, mint az ?ismeretlen etiol?gia* betegs?ge?. Megmagyar?zt?k ?ket, de senki sem tudta, hogyan alakulnak ki.?

* Etiol?gia a dolgok ok-okozati ?sszef?gg?seinek tanulm?nyoz?s?t jelenti.

?K?s?bb elkezdt?k a v?rusokat hib?ztatni, majd a p?cienst okolni, mondv?n ez ?genetikai?. ?gy, az orvosi t?rsadalom, hogy leplezze az emberi szervezetr?l alkotott tud?s?nak hi?ny?t, b?lyegeket hozott l?tre ?s a szem?lyt kezdte okolni. Ez volt a 20. sz?zad orvostudom?nya. Az ?n felfedez?seim eredm?nyei, amik tiszt?zz?k, hogy az emberi test, vagy b?rmilyen ?l? anyag a v?z jelenl?te ?ltal szab?lyozott, egy paradigmav?lt?s* az emberi test meg?rt?s?nek egyet?rtett oldal?r?l az emberi test meg?rt?s?nek megold?st k?n?l? oldal?ra.?

* Paradigmav?lt?s jelent?se: korszer?tlenn? v?lt tudom?nyos szeml?letm?d gy?keres megv?ltoz?sa.

???gy a 21. sz?zadi gy?gy?szatban az ?j igazs?g, hogy a f?jdalmas ?s degenerat?v betegs?gek els?dleges oka, bele?rtve a r?kot ?s az AIDS-et is a dehidrat?ci?. T?v?tra ment?nk az orvostudom?nyban ?s nem ismert?k a hisztamin* szerep?t az emberi testben, ?t kell form?lnunk a meg?rt?s?nket, mert most m?r ismerj?k a megold?st sok olyan beteg ?llapothoz, amiket anti-hisztaminokkal** kezelnek, ?s ez a megold?s a v?z.?

* A hisztamin az ?l? szervezetben jelen l?v? term?szetes anyag, mely r?szben a szervezetben termel?dik, r?szben pedig ?lelmiszerekkel ker?l be. A sejtekb?l felszabadulva gyullad?sos (pl. asztm?s vagy sz?nan?th?s) reakci?hoz vezethet. Dr. Batmanghelidj forradalmas?totta a hisztaminr?l alkotott elk?pzel?seket, felfedez?sei szerint ugyanis ez az az anyag a testben, ami az idegrendszeren kereszt?l, a legf?bb felel?se a test v?zszab?lyoz?s?nak.

** Az anti-hisztamin a hisztamin hat?s?t g?tl? anyag. Gy?gyszerk?nt haszn?latos p?ld?ul allergi?k, t?l?rz?kenys?gi reakci?k kezel?s?ben.

?A v?z domin?ns ?s ?letbev?g? szerep?t az eg?szs?gben ?s a j?l?tben az orvosi ?s tudom?nyos k?r?k ignor?lj?k ?s ez?ltal lehet?v? tett?k a gy?gyszeriparnak, hogy r?szedj?k a t?rsadalmat. De, amit ez az ipar?g megtett a p?nz?gyi nyeres?g?rt, megfelel egyfajta terrorizmusnak, mert terroriz?lj?k az embereket a taktik?jukkal, miszerint f?lelmet ?bresztenek a tv-n ?s a m?di?n kereszt?l ?s r?veszik az embereket, hogy orvoshoz menjenek ?s gy?gyszerek fel?r?s?t k?vetelj?k. Egyik ilyen p?ld?ul az asztma. Az asztma a dehidrat?ci? ?llapota ?s az egyik hirdet?s, amit mostan?ban l?tok minden?tt, ezt mondja: ?Az ?letnek kellene elvennie a l?legzetedet, nem az asztm?nak.??

?Ne hallgass arra, amit az orvosok mondanak, az orvosok nem tudj?k mi a baja a testednek, ?s sajnos az orvosok, akik benne vannak a f? foly?sban, biztosan nem tudj?k. ?n sem tudtam, 22 ?vet kellett elt?ltenem kutat?ssal, hogy eljussak a meg?rt?snek erre a fok?ra.?

?Azok, akik az eg?szs?g?gyi rendszerben ?gy d?ntenek, hogy ignor?lj?k ezt az inform?ci?t ?s folytatj?k a gy?gyszerek haszn?lat?t olyan esetek kezel?s?re, amiket alapvet?en a dehidrat?ci? ?s ?sv?nyianyag hi?ny okoz, a gondatlans?gb?l elk?vetett b?ncselekm?ny v?dj?nak vannak kit?ve.?

??ma egy ?beteg?pol?? rendszer?nk van, ahol az emberek egyre betegebb? ?s betegebb? v?lnak, ?s ahol a receptre fel?rt gy?gyszerek csak az USA-ban 150 000-200 000 embert ?lnek meg ?vente, ? nem ?orvosi hiba?, hanem a fel?rt recept a hib?s ? pedig pontosan betartott?k az orvos utas?t?sait. Minimum 200 000 ember hal meg minden ?vben. K?t milli? ember lesz betegebb Amerik?ban a receptre fel?rt gy?gyszerek ?ltal, mert az orvosi t?rsadalom soha nem ?rtette meg a dehidrat?ci?t ?s a dehidrat?ci?t orvoss?ggal kezelt?k.?

?Hogyan mutatja meg mag?t a dehidrat?ci?? N?gy f? m?dja van: ?rz?kel?sek, v?z adagol?si programok, a test v?z?rt val? kr?zis ki?lt?sai ?s betegs?gek sz?v?dm?nyei. ?s tudd, hogy egy betegs?g sz?v?dm?nye lehet a hal?l is. Szomj?s?g?rzet, f?rads?g ?rzet, akkor is, ha nem dolgoztuk magunkat hal?lra aznap, az els? dolog, amit ?rzel, ha felkelsz reggel, amikor ?gy ?rzed nincs kedved kisz?llni az ?gyb?l, mind az?rt van, mert dehidrat?lt vagy. Ilyenkor jobban teszed, ha azonnal megiszol egy kis vizet. Nyolc ?ra alv?s alatt megtagadtad az agyadt?l az energi?t, a hidroelektromoss?got*, ?s a dehidrat?ci? miatt f?radtnak ?rzed magad. A v?z, mint egy ?j? arcon csap?s?, 3-5 percen bel?l kir?nt az ?gyb?l. Felhev?lts?g, ingerl?kenys?g, nyugtalans?g, leverts?g, depresszi?, alkalmatlans?g ?rz?se, neh?z fej, s?v?rg?s, t?riszony, mind a dehidrat?ci? komplik?ci?ja. A depresszi? biztosan a dehidrat?ci? egyik jele.?

* Hidroelektromoss?gnak a v?z seg?ts?g?vel nyert elektromoss?got nevezik. Az agy 80%-a v?z ?s 25 milli?rd idegsejtb?l ?ll, amelyek egy kiterjedt elektromos h?l?zatot alkotnak.

?A test asz?lyprogramja: a szervezet igazi szomjaz?s?nak jele az asztma, allergi?k, magas v?rnyom?s, id?s kori cukorbetegs?g ?s az autoimmun betegs?gek. Ezeket mind a dehidrat?ci? hozza l?tre.?

??Teh?t a v?z egy ismeretlen t?nyez?, amit Isten megmutatott az emberis?gnek gondterhelt ?s ?ns?ges id?kben, amikor a gy?gyszeripar rabszolg?i ?s az orvost?rsadalombeli koll?g?im nemt?r?d?ms?g?nek ?ldozatai vagyunk. A kezel?si elj?r?s nagyon egyszer?: el?sz?r ?ll?tsd meg a dehidrat?ci?t. Sz?ks?ged van v?zre rendszeresem, sz?ks?ged van s?ra rendszeresen. Sz?ks?ged van a napi mozg?sra, mert az agyad k?miai m?k?d?se att?l f?gg, hogyan mozgatod az izmaidat.?

??A v?zre az ?tel el?tt van sz?ks?ged. Az els? dolog legyen reggel, ha fel?bredsz, hogy igy?l k?t poh?r vizet, hogy megsz?ntesd az ?jszakai dehidrat?ci?t. Azt?n v?zre van sz?ks?ged f?l ?r?val ?tkez?s el?tt, mert, ha szeretn?d megem?szteni az ?telt, akkor jobb, ha megadod neki a vizet m?g el?tte. Sz?ks?ged van egy poh?r v?zre k?t ?s f?l ?r?val ?tkez?s ut?n is, hogy befejezd az em?szt?si folyamatokat ?s hidrat?ld a ter?leteket, amik vizet vesz?tettek a kering?s miatt. Miden negyed liter v?zhez sz?ks?ged van egy negyed te?skan?lnyi s?ra, ?s sz?ks?ged van m?g m?s ?sv?nyi anyagokra is, hogy szab?lyozni tudd azt a v?zmennyis?get, ami a sejtek belsej?ben t?rol?dik.?

??Err?l az inform?ci?r?l sz?nokolni kell, sz?jr?l sz?jra kell terjeszteni, mindenf?le form?ban, ahogy csak lehets?ges, mert nincs m?s m?d arra, hogy megt?rj?k a gy?gyszeripar a t?rsadalom nyak?n ?s tork?n tartott szor?t?s?t. Elkezdtem egy ?gyv?ddel t?rgyalni arr?l, hogy elj?r?st ind?tsunk az FDA* ellen, mert ?gy hiszem az FDA hanyag volt a k?z?ns?g inform?l?s?val kapcsolatban ?s teret adott a gy?gyszeripar m?dszereinek, hogy a dehidrat?ci?t gy?gyszerekkel kezelj?k, ?s ?gy v?lem, hogy az ezzel okozott k?r sok gyermeknek hoz k?nyelmetlens?get ?s elh?z?d? probl?m?kat. Tizen?t milli? asztm?s gyermek van Amerik?ban??

* Food And Drug Administration, az amerikai ?lelmiszer- ?s Gy?gyszerbiztons?gi Fel?gyelet, a hat?s?g, ami t?bbek k?z?tt a gy?gyszerek ?s ?lelmiszerek enged?lyez?s?rt felel?s.

??Ossz?tok meg Isten ezen ?ld?s?t m?sokkal, ?s sz?lljatok szembe a jelenlegi eg?szs?g?gyi rendszerrel ?s azokkal, akik m?g nem tudj?k, hogy a kr?nikus dehidrat?ci? a legt?bb degenerat?v betegs?g gy?kere az emberi szervezetben.?


---
vissza az elejére