Hogyan Er?s?tsd az Intuit?v Kapcsolatot az Agyad ?s a Sz?ved K?z?tt


Ahogy er?s?d?tt a  tudom?nyos n?zet, mint a Nyugat uralkod? paradigm?ja, a logikus elme ?tvette az els?dleges szerepet az ?szlel?sben ?s a d?nt?shoz?sban. Ezzel az a probl?ma hogy ellentmond az egyens?ly t?rv?ny?nek. A term?szetes ?llapotunkban, egyens?ly van a sz?v intuit?v hangja ?s az elme logikus ?rvel?se/gondolkod?sa k?z?tt, de ez s?lyosan elferd?lt az utols? n?h?ny ?vsz?zadban ?s egyens?lytalans?got eredm?nyezett az ?let?nkben ?s a t?rsadalomban. Folyamatosan kapjuk az intuit?v ir?ny?t?st a sz?ven kereszt?l, ami mindig olyan d?nt?sek meghozatal?hoz ?s olyan m?don val? cselekv?shez vezet benn?nket, ami v?gs? soron t?mogatja a legnagyobb ?s legel?ny?sebb kimenetelt az ?sszes r?sztvev? sz?m?ra. Mindamellett, kollekt?ven elhanyagoltuk a b?lcsess?g e forr?s?t az ?let?nkben mindenf?le okok miatt, de f?k?nt annak a t?nynek k?sz?nhet?en, hogy t?rsadalmilag eljutottunk oda, hogy a logikus ?rvel?st mindenn?l ?rt?kesebbnek tartjuk.

 

A probl?ma ezzel a logikus ?rvel?ssel az, hogy nem ismeri el a folyamatosan a val?s?gunk h?tt?rben m?k?d? multidimenzion?lis ?s metafizikai vonatkoz?sokat, amik v?gs? soron a tudatos megtapasztal?s alapjai. Az elme ?rz?kel?se lekorl?toz?dik az egy?ni hitrendszerekre ?s el??t?letekre ?nmagunkr?l, a k?r?l?tt?nk l?v? vil?gr?l ?s a val?s?g term?szet?r?l, teh?t a logikus elm?t haszn?lni d?nt?shozatalhoz eredend?en korl?tozott ?s mindig ki fogja z?rni azokat a szitu?ci?kat ?s forgat?k?nyveket amik k?v?l vannak az egy?n tudatoss?g?n.

 

A sz?v, a m?sik oldalr?l, nem tartozik ezek al? a korl?toz?sok al?.

K?pes r? ?s kap is ?zeneteket ?s ?tmutat?st, ?s ezek nem korl?toz?dnak a ment?lis ?p?tm?nyeinkre. K?vetkez?sk?ppen a sz?v v?gtelen ?s kiterjed?, ?s hozz?f?r a l?tez?s komplex multidimenzion?lis ?s metafizikai vonatkoz?saihoz, azokhoz, amik elker?lik a tudatos elm?nket. Nem tudom, Ti hogy vagytok vele, de ez minden bizonnyal egy olyan dolog, amit ?n be szeretn?k ?p?teni az ?letem d?nt?shoz? folyamataiba, mert biztosan nem akarok korl?tozva lenni semmilyen m?don. H?t nem ez a defin?ci?ja a szabads?gnak ? igaz?n korl?tlannak lenni? Ehhez a szabads?ghoz az elme hat?rait?l val? megszabadul?s ?ltal f?r?nk hozz?, ?s ezt ?gy tessz?k, hogy integr?ljuk a a sz?v?nk intu?v k?pess?geit az elegybe.

 

Sara Childre ezen cikke valamint a k?s?r? video ?s gyakorlatok seg?tenek neked megtenni az els? l?p?seket ahhoz, hogy ?jra?leszd a szent kapcsolatot a sz?ved ?s az elm?d k?z?tt, ami tal?n egyike a legfontosabb l?p?seknek, amit megtehetsz az ?letben. 

 

? Igazs?g

Sara Childre

 

Tudtad, hogy a sz?v saj?t maga tartalmaz egy agyat? Mit ?rtenek az alatt a kutat?k, amikor sz?v-agy k?lcs?nhat?sr?l besz?lnek? Mi?rt fontos ez neked? Az HeartMath Int?zet kutat?i ?s m?s szerzvezetek kimutatt?k, hogy az emberi sz?v, a t?bbi funkci?j?n fel?l tulajdonk?ppen rendelkezik egy saj?t agynak egyen?rt?k? dologgal, amit sz?v agynak h?vnak, ?s ami k?lcs?nhat?sban van ?s kommunik?l a fej aggyal.

 

Amikor elosz?r hallottam err?l, ?szt?n?sen ?reztem, hogy ennek van ?rtelme. Azt?n, ahogy bele?stam magam a kutat?sokba, t?nylegesen meggy?z?dtem arr?l, amit r?g?ta ?reztem: hogy a sz?v  rendelkezik tud?ssal a maga m?dj?n.

 

Mostan?ig, a tud?sok azt felt?telezt?k ?s legt?bb?nk azt tanulta, hogy egyed?l az agy k?ld inform?ci?t ?s osztogat parancsokat a sz?vnek, de most m?r tudjuk, hogy ez mindk?t ir?nyban t?rt?nik. A sz?v ?s a fej t?bb ?ton kommunik?l. K?z?tt?k folyamatosan zajlik a kritikus inform?ci?k cser?je ami befoly?solja, hogyan m?k?dik a test.

 

Dr. J. Andrew Armour els?k?nt vezette be a sz?v agy fogalm?t 1991-ben. Armour megmutatta, hogy a sz?v komplex bels? idegrendszere egy ?kis agynak? min?s?l. Ez a sz?v agy, ahogy a Science of the Heart (Sz?v Tudom?nya) magyar?zza a HeartMath Int?zet publik?l?s?ban, ?t?bbf?le idegsejt, neurotranszmitter (inger?let?tviv? anyag), feh?rje ?s t?maszt?sejt egy bonyolult h?l?zata, hasonl?an az agyban tal?lhat?hoz. A kutat?sok megmutatt?k, hogy a sz?v az agy fel? n?gy f? m?don kommunik?l: neurologiailag (az idegi impulzusok ?tvitel?n kereszt?l), biok?miailag (hormonok ?s neurotranszmittereken kereszt?l), biofizikailag (nyom?shull?mokon kereszt?l) ?s energetikailag (elektrom?gneses mez? k?lcs?nhat?sokon kereszt?l).?

Bonyolult h?l?zata lehet?v? teszi, hogy f?ggetlen?l cselekedjen a koponya agyt?l ? tanuljon, eml?kezzen, ?s ak?r ?rezzen ?s ?rz?keljen is.

A fenti diagram az idegi kommunik?ci?s ?tvonalakat mutatja az sz?v ?s az agy k?z?tt. A sz?v bels? idegrendszere (Intrinsic Nervous System) az idegd?cb?l (ganglia), ami t?bbf?le helyi idegi ?ramk?rt tartalmaz, ?s a sz?vben elsz?rt ?rz?kel? neuritokbol ?ll. A bels? idegd?c a sz?ven bel?l feldolgozza ?s integr?lja a k?ls? idegrendszerb?l ?s az ?rz?kel? neuritokb?l befoly? inform?ci?t. A k?ls? sz?v-idegd?cnak, ami a mell?regben tal?lhat?, k?zvetlen kapcsolata van egyes szervekkel, mint a t?d?, ?s a nyelocs?, valamint nem k?zvetlen?l kapcsol?dik a gerincvel?n kereszt?l t?bb m?sik szervhez, bele?rtve a b?rt ?s az art?ri?kat. A ?t?pl?l?? (az agyba befoly?) paraszimpatikus informaci? a sz?vb?l az agyba jut a bolyg?idegen (Vagus Nerve) kereszt?l a csontvel?be (Medulla), miut?n elhagyja a ganglion inferiust (Nodose Ganglion) (a boly?ideg hossz?k?s ?rzo d?ca). A szimatikus t?pl?l? idegek el?sz?r a k?ls? sz?v-idegd?choz (Extrinsic Cardiac Area) csatlakoznak (szint?n feldolgoz? k?zpont), azt?n a h?ts? gy?k?r d?choz (Dorsal Root Ganglion) majd a gerincvel?h?z (Spinal Cord). Amint egyszer a t?pl?l? jelek el?rik a csontvel?t (Medulla), az als? agyk?reg ter?letekbe (Sub-Cortical Areas) jutnak (talamusz, amigdala, stb. ) ?s azt?n az agyk?reg ter?letekbe (Cortex).

 

?A kommunik?ci? mindezeken a p?ly?kon kereszt?l nagyban befoly?solja az agy aktivit?s?t, mondja a Sz?v Tudom?nya. ?R?ad?sul, a kutat?sok azt mutatj?k, hogy az ?zenetek, amiket a sz?v k?ld hat?ssal lehetnek a terljes?tm?nyre is.?

Az egyik fontos ?t, amin kereszt?l a sz?v besz?lni tud az agyhoz, ?s befoly?solni tudja azt, amikor a sz?v koherens ? stabil, szinusz hull?mhoz hasonl? mint?kat gener?l annak ritmus?ban. Amikor a sz?v koherens, a test - bele?rtve az agyat is - mindenf?le el?ny?ket kezd el megtapasztalni, k?z?tt?k ment?lis tisztas?got, ?s intuit?v k?pess?geket, bele?rtve a jobb d?nt?shozatalt.

 

Hab?r a sz?v ?s az agy ?lland? kommunik?ci?ban van egym?ssal, mindannyiunknak megvan a k?pess?ge arra, hogy tudatosan ?s sz?nd?koltan ir?ny?tsuk a sz?v?nket hogy kommunik?ljon az agyunkkal ?s a test?nkkel egy nek?nk kedvez? m?don.

 

Amikor sz?nd?koltan megtapasztalunk ?szinte pozit?v ?rz?seket, mint a t?r?d?s, egy?tt?rz?s ?s nagyra ?rt?kel?s valaki vagy valami ir?nt, a sz?v feldolgozza ezeket az ?rz?seket ?s a sz?v ritmusa koherensebb? ?s harmonikusabb? v?lik. A sz?v ekkor harmonikus inform?ci?kat k?ld az eg?sz testen ?t a fent eml?tett folyamatokon ? neurol?giai, biok?miai, biofizikai ?s energetikai ?kereszt?l.


 

Mindannyiunk megtapasztalta m?r az ?szinte pozit?v ?rz?sek felemel? ?s harmoniz?l? hat?s?t. Most, hogy m?r ?rtj?k, mi?rt, m?g t?bbsz?r l?trehozhatjuk ezeket a megtapasztal?sokat. Gyakran haszn?lok egy egyszer? m?dszert, amit Quick Coherence ? (Gyors Koherencia) technik?nak h?vnak, amivel a pozit?v ?rz?sekre ?s a koherens sz?v ritmusra v?lt?s kevesebb, mint egy perc. Beleker?lhet egy kis gyakorl?sba, de egyre k?nnyebb? v?lik, min?l t?bbsz?r csin?lod.

 

Pr?b?ld ki, ?s mes?ld el a tapasztalataidat.

 

Quick Coherence? Technique:

 

?                                Sz?v Fokusz?l?s: helyezd a figyelmedet a sz?v ter?let?re ?s l?legezz lassan ?s m?lyen.

?                                Sz?v L?legz?s: tartsd a figyelmedet a sz?ven k?nnyed l?gz?ssel ? ?t m?sodperc bel?gz?s, ?t m?sodperc kil?gz?s ? a sz?veden kereszt?l. Csin?ld meg k?t-h?romszor.

?                                Sz?v ?rzet: L?tes?ts ?s tarts meg egy val?di nagyrabecs?l?s vagy t?r?d?s ?rz?st valaki vagy valami fel? az ?letedben. ?sszpontos?ts a j? sz?v ?rz?sre ahogy folytatod a l?gz?st a sz?v ter?let?n kereszt?l.  

 

A Gyors Koherencia Technika prezent?ci?j??rt ?s let?lthet? hanganyag?rt (MP3) kattints ide: Click here.

 

T?bbet megtudhatsz m?g a sz?v agyr?l, a sz?v-agy k?lcs?nhat?sokr?l ?s ennek k?vetkezm?nyeir?l a szem?lyes teljes?tm?nyre, eg?szs?gre, j?l?tre ?s m?g t?bbre a IHM weboldalon a Science of the Heart   70 oldalas e-book-jaban (Ingyenes)

 

M?g t?bb itt:

http://www.thehealersjournal.com/2013/06/15/heart-and-brain-connection-intuitive-strengthen


---
vissza az elejére