Most m?r tudjuk, hogy mintha az az internet lenne, a DNS-?nk is k?pes a saj?t adatait bet?pl?lni a tudatoss?g h?l?zat?ba ?s inform?ci?kat leh?vni a h?l?zatr?l, valamint kapcsolatot l?tes?teni m?s h?l?zati r?sztvev?kkel. Ezen k?v?l bizony?t?k van egy teljesen ?j gy?gyszerfajt?ra, amellyel a befoly?solni lehet a DNS-t ?s ?jra lehet programozni szavakkal an?lk?l, hogy egyes g?neket elt?vol?tan?nk vagy kicser?ln?nk.

 

Miut?n a rezg?seink t?bb ezer ?ven kereszt?l el voltak v?lasztva a magasabb dimenzi?k rezg?seit?l, a DNS-?nk v?g?l megszabadult a r?gi mint?kt?l, amelyek ?sszek?t?tt?k a vil?gid? m?trix?val. Azonban, hamarosan meg fogja tudni ?s meg fogja ?rteni, hogy mi?rt van a DNS 97%-nak magasabb rend? c?lja ?s hogy annak ?talakul?sa mi?rt vezet el benn?nket egy olyan ?bred?shez, amelyet sohasem hitt?nk volna.

Amikor a tud?sok g?rcs? al? vett?k a ?hullad?kot? ? azokat a DNS-darabokat, melyek nem a feh?rj?khez sz?ks?ges utas?t?sokat tartalmaz? val?di g?nek ?, akkor egy g?neket vez?rl? komplex rendszert fedeztek fel. Ennek a DNS-nek legal?bb a 80 sz?zal?ka akt?v ?s sz?ks?g. A fennmarad? 15-17 sz?zal?knak pedig magasabb funkci?i vannak, melyet a tud?sok m?g mindig pr?b?lnak megfejteni.

Ez azt jelenti, hogy nekik p?ld?ul siker?l m?dos?taniuk bizonyos rezg?smint?kat a l?zersug?ron ?s azzal hat?st tudnak gyakorolni a DNS rezg?s?re, ily m?don mag?ra a genetikai inform?ci?ra. Ami?ta a DNS alk?li molekulap?roknak ?s a nyelvnek (amint azt kor?bban elmagyar?ztuk) ugyanaz a v?za, egy?ltal?n nincs sz?ks?g a DNS-dek?dol?sra.

M?g a nyugati kutat?k kiv?gj?k az egyszer? g?neket a DNS-sz?laib?l ?s m?shov? illesztik be, addig az oroszok lelkesen olyan eszk?z kifejleszt?s?n dolgoznak, amely a sejtek anyagcser?j?re van hat?ssal a megfelel?en modul?lt r?di? ?s f?nyfrekvenci?k r?v?n, s ily m?don jav?tj?k ki a genetikai hib?kat

A Fantom-DNS hat?s egy k?l?nleges eset: a DNS minta energiamez?je m?g akkor is ?rz?kelhet? marad a l?zerf?nnyel, ha a fizikai mint?t m?r elt?vol?tott?k. Egy fundament?lis szinten az ember tiszta energia. A hull?m-genetik?ban a szuperk?dok ?s a hull?mkommunik?ci? gazdag infrastrukt?r?j?nak a szintj?n tal?lhat? hullad?k DNS funkci?k materi?lis form?ban nyilv?nulnak meg, mint a kromosz?makontinuum folyad?kkrist?lyaiban l?v? krist?lyszerkezetek ? dinamikus g?n- hologramok. Ez a modell azt sugallja, hogy az emberi g?n egy hull?minform?ci?kb?l ?ll? val?s?g nagyobb hologramj?nak (multiverzum?nak) a r?sze. A hiperkommunik?ci? ? a t?v?rz?kel?s, a t?vgy?gy?t?s ?s a telep?tia form?j?ban ? k?ts?gtelen?l az emberi protokoll r?sze.

A tud?sok tiszt?ban vannak a DNS 97%-val, mivel azt ?hullad?k DNS-nek? h?vj?k. Az?rt h?vj?k ezt hullad?knak, mert nem l?tj?k, hogy mi a gyakorlati szerep?k. A DNS-nek csak a 3%-a csavarodik fel spir?lis dupla-h?lix (felcsavarodott) fon?ll?. 75 ezer ?v alatt, am?g a legt?bb torzi?s energiahull?mnak voltunk kit?ve, ez ?gy hatott a DNS-re, hogy k?t sz?las dupla h?lixb?l 12 sz?las h?lix szervezte ?jj? a ?hullad?k? DNS 97%-?t, ami felseg?tette az embert az evol?ci? k?vetkez? fok?ra.

A term?szetben a hiperkommunik?ci? sikeresen ker?lt alkalmaz?sra ?vmilli?kon kereszt?l. A rovar?llamokban tal?lhat? ?let szervezett ?ramlata ezt els?pr?en bizony?tja. A modern ember ezt csak egy sokkalta kifinomultabb szinten, ?intu?ci?k?nt? ismeri. Azonban mi is visszanyerhetj?k annak teljes haszn?lat?t. Egy term?szetb?l vett p?lda: Amikor a hangyakir?lyn? t?rben el van v?lasztva a kol?ni?j?t?l, az ?p?tkez?s akkor is nagy ?gybuzgalommal zajlik a tervek szerint. Ellenben, ha a kir?lyn? elpusztul, akkor a kol?nia minden munk?sa meg?ll. Egyik hangya sem tudja, mi a dolga.

?vekkel ezel?tt egy 42 esztend?s ?pol? egy olyan helyzetr?l ?lmodott, amelyben ? egy CD-ROM f?le dologgal volt ?sszekapcsolva. Ezut?n az ?sszes elk?pzelhet? ter?letr?l sz?rmaz?, visszaigazolhat? tud?st adtak ?t neki, amire reggel vissza tudott eml?kezni. Egy inform?ci??radat volt, amely egy teljes enciklop?di?nak t?nt, amit ?jszaka k?z?ltek vele. A t?nyek t?bbs?ge k?v?l esett a szem?lyes tud?sb?zis?n ?s olyan technikai r?szleteket tartalmazott, amelyekr?l neki abszol?te semmi tudom?sa nem volt.

A hiperkommunik?ci? folyamat?t az ember meg tudja figyelni a DNS-ben csak?gy, mint az emberi l?t speci?lis jelens?geiben. Az orosz tud?sok a DNS-mint?kat l?zerf?nnyel vil?g?tott?k meg. A monitoron egy tipikus hull?mminta rajzol?dott ki. Amikor elt?vol?tott?k a DNS-mint?t, akkor a hull?mminta nem t?nt el, hanem megmaradt. Sz?mos ellen?rz? k?s?rlet kimutatta, hogy a mint?k m?g mindig ?radnak abb?l az elt?vol?tott mint?b?l, amelynek az energiamez?je l?tszatra egymag?ban maradt. Ezt az effektust jelenleg fantom DNS-hat?snak h?vj?k.

N?h?ny ?llat t?volr?l tudom?st szerez r?la, amikor a gazd?ja a hazaj?vetel?t tervezi. Ezt ?jabban a hiperkommunik?ci? ?s a csoporttudatoss?g koncepci?in kereszt?l lehet magyar?zni ?s ?rtelmezni. A kollekt?v tudatoss?got nem lehet minden id?ciklusban ?rz?kelhet?en haszn?lni megk?l?nb?ztet? jellegek n?lk?l. M?sk?l?nben visszat?rhetn?nk a primit?v csordaszellemhez, amely k?nnyen manipul?lhat?.

A hiperkommunik?ci? az ?j ?vezredben valami eg?szen m?st jelent: a kutat?k azt gondolj?k, hogy ha a kifejlett individuummal rendelkez? emberek visszanyern?k a csoporttudatoss?got, akkor istenhez hasonl? hatalmat kapn?nak arra, hogy megteremts?k, megv?ltoztass?k ?s megform?lj?k a dolgokat itt a F?ld?n! ?S az emberis?g kollekt?ven egy ilyen ?jfajta csoporttudat fel? halad. A mai gyermekek fele probl?m?s gyerek lesz, amint iskol?s ?veibe l?p. A rendszer mindenkit egy kalap al? vesz ?s beszab?lyoz?st k?vetel. De a mai gyerekek egy?nis?ge olyan er?s, hogy elutas?tj?k ezt a beszab?lyoz?st ?s nem hagyj?k let?rni a k?l?nb?z? form?ban kifejez?sre jut? egy?ni saj?toss?gaikat.

Az univerzumnak nincsenek korl?tai. Mi a saj?t hiedelemrendszer?nk?n alapul? hat?rokat hozunk l?tre. Ezek a hat?rok korl?tozz?k a spiritu?lis fejl?d?s?nket/ a bels? fejl?d?s?nket, amely kihat a DNS-re ?s ford?tva.

Csak a magasabb tudatoss?ggal ?s rezg?sekkel teli ?j vil?g teszi lehet?v? a benn?nk tal?lhat? legnagyobb fok? j?val val? rezg?sbeli ?sszehangol?d?st. Minden m?s f?lre lesz t?ve ?s arra fog k?nyszer?teni benn?nket, hogy alkalmazkodjunk, m?g alkalmass? nem v?lunk. Ez egy ?j kapu, amely minden h?napban er?s?dni fog.

K?sz?l fel arra, hogy minden egyes nap megteremts ?j ?nmagadat!

Forr?s: http://www.wakingtimes.com/

Ford?totta: Sz?raz Gy?rgy


---
vissza az elejére