Magamr?l

Somi-Kov?cs M?ria
Somi-Kov?cs M?ria

    

 

Ha szeretn?d megtapasztalni a fenti elj?r?sok kezel?seit, bejelentkezn?l, vagy k?rd?sed volna, esetleg az EMF kezel?i, vagy LatticeLogic Facilit?tori k?pz?sek ?rdekeln?nek, fordulj hozz?m bizalommal!

Telefon: +36 30 316 0142

E-mail: somikovacsmaria@gmail.com, info@kvantumlovaglas.hu

Helysz?n: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.


Nagy h?l?t ?rzek az erre a l?ts?kra ?ssze?ll?tott k?ldet?semmel ?s a v?lasztott sz?ntereimmel kapcsolatban. :-) 

Nagymam?m, sz?leim, rokons?gom, majd k?rnyezetem b?tor?t? szeretete, gondoskod?sa ?rdekl?d?, spont?n, kedves, nagyon akt?v, kezdem?nyez?, ?s kreat?v gyerekk? form?lt, melyb?l a 20-as, 30-as ?veimben ( 1965-1983) ?rt kollekt?v tudat-mint?knak m?r nem siker?lt alapvet?en ?thangolniuk :-)

Alapvet?en, mondom, mert a csapong?sok, hull?mz?sok szaporodtak, de t?bbnyire a sz?vb?lis?g kerekedett fel?l?

Hatalmas l?p?s, mondhatni ugr?s az ?letem form?l?s?ban arra az igen sz?vb?li, m?ly v?gyamra ?rkezett, melyn?l spont?n alkalmaztam Kryon azon tan?t?s?t, hogy  ? k?pzeld el a megold?st, an?lk?l, hogy tudn?d??, ?s amely a szem?lyes szabads?gr?l ?s a kreativit?som kiteljesed?s?r?l sz?lt? ?gy ker?ltem Los Angelesbe 1984-ben :-)

A k?vetkez? 8 ?ves ciklus a sokf?les?g sz?d?let?ben telt, ahol k?t k?zzel ny?ltam minden ir?nt, ami felkeltette az ?rdekl?d?semet, vagy csak megjelent az ?szlel?semben?elfogulatlanul ?lveztem mindent..

Ut?lag mondhatom, hogy ?lm?nyeim sz?r?d?s?nak trendje az ?nmegismer?s bels? kiterjed?se fel? mutatott  :-)

A k?vetkez? ?kvantum ugr?st? a tudatos felismer?sek  ?s a meg?rt?sek alkalmaz?si, gyakorl?si folyamatai jellemezt?k:
Seths, majd Kryon k?nyvek voltak a leghangs?lyosabbak, melyek m?lyrehat?an megv?ltoztatt?k a meg?rt?semet, ?szlel?semet ?s fokozatosan a val?s?gteremt?semet is..

Ennek a korszaknak a v?g?n robbant be sz? szerint tal?lkoz?som az EMF  Balancing Techniqe-kel / Emberi elektrom?gneses er?t?r kiegyenl?t? technik?val. 2003 november?t ?rtunk, Big Island Hawaii-n ?ltem m?r 9. ?ve, 2004 j?nius?ban pedig  m?r itthon, Budapesten, kezdtem az els? n?gy f?zis kezel?seit :-) 

Az?ta 13 f?zis akkredit?lt kezel?je ?s 12 f?zis tan?rak?nt naponta er?s?tik az ?lm?nyeim a v?laszt?somat ?s a technika hiteless?g?t ...  folyamatosan  ?lem Peggy egyik tan?t?s?t: szeretem amit csin?lok, ?s azt csin?lom, amit szeretek  :-)

K?zben ?j hat?sok is ?rtek: 2006/07-ben tal?lkoztam Sri Ram Ka ?s Kira Ra munk?ss?g?val, az AVESA Quantum Healing?gyakorlattal, amely az?ta a szolg?lataim r?sz?t k?pezik: Avesa alap hangol?s, ?s Atlantaszi gy?gy?t? kamra  kezel?s form?j?ban.

Peggy?k LatticeLogic/ H?l?Logika sorozat?nak megjelen?s?t k?vet?en, 2010-ben csatlakoztam ezekhez a mai id?k ig?nyire hangolt csod?latos meg?rt?st ?s alkalmaz?st k?n?l? programok elsaj?t?t?s?hoz... jelenleg a gyerek program facilit?tora ?s tan?ra vagyok, m?rciust?l pedig a szervezetek r?sz?re, valamint ?letvitelre kifejlesztett programok  ?tad?s?ra is k?pes?tett leszek...

Tisztelem magunkat, ?s tisztelem a v?gtelen lehet?s?gek forr?s?t benn?nk.... ?s ez ?gy van :-)---
vissza az elejére