K?pz?sek


V?gtelen szeretet jelk?pe Szem?lyis?gfejleszt? EMF I-IV. F?zis k?pz?s

 A k?vetkez? k?pz?s 2018 ?sz?n indul


A tanfolyam tematik?ja:

Els? nap:  H?l? / UCL ismeret m?hely  - nyitott mindenki sz?m?ra

M?sodik nap: I.F?zis  elm?lete, megtapasztal?sa ?s elsaj?t?t?sa.

Harmadik nap:  II. F?zis  elm?lete, megtapasztal?sa ?s elsaj?t?t?sa.

Negyedik nap: III. F?zis  elm?lete, megtapasztal?sa ?s elsaj?t?t?sa.

 ?t?dik ?s hatodik nap: IV. F?zis elm?lete, megtapasztal?sa ?s elsaj?t?t?sa.

B?vebb inform?ci?:www.emf.hu ,k?pz?si programok, k?pz?si d?jak

Sz?nhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

Jelentkez?s, ?rdekl?d?s e-mailben:info@kvantumlovaglas.hu   somikovacsmaria@gmail.com

 

V?gtelen szeretet jelk?pe Mesterr?gyakorl? EMF V-VIII. F?zis k?pz?s 

A k?vetkez? k?pz?s 2018 ?sz?n indul


Els? k?t nap: V-VIII.F?zis  elm?let?nek: a Mesterr?gyakorl?s f?zisainak koncepci?ja.

M?sodik k?t nap: V. ?s VI. F?zis elm?lete, megtapasztal?sa ?s elsaj?t?t?sa.

Harmadik k?t nap: VII. ?s VIII. F?zis elm?lete, megtapasztal?sa ?s elsaj?t?t?sa.

B?vebb inform?c?:  www.emf.hu, k?pz?si programok, k?pz?si d?jak

Sz?nhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.


Jelentkez?s, ?rdekl?d?s e-mailben:  info@kvantumlovaglas.hu   somikovacsmaria@gmail.com

 

V?gtelen szeretet jelk?pe Szabads?g! A szeretet energi?j?ban. EMF IX-XII. F?zis k?pz?s

A k?vetkez? 6 napos k?pz?s 2018 ?sz?n indul indul                                            


Els? nap: IX-XII.F?zis elm?lete.

2-6. nap: IX-XII.F?zisok megtapasztal?sa, lefolytat?sa.  

B?vebb inform?ci?:www.emf.hu, k?pz?si programok, k?pz?si d?jak

Sz?nhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.


Jelentkez?s, ?rdekl?d?s e-mailben:info@kvantumlovaglas.hu   somikovacsmaria@gmail.com

 


V?gtelen szeretet jelk?pe LatticeLogic? for Children   H?l?Logika Gyerekek r?sz?re

Ez a program speci?lisan arra k?sz?lt, hogy ir?ny?tsa ?s kiteljes?tse az iskol?skor? gyerekeket szem?lyes energi?juk; gondolataik ?s ?rzelmeik haszn?lat?ban.

Az ?let k?l?nb?z? oldalainak felt?r?s?n kereszt?l tanulj?k ?s ?rtik meg a gyerekek ,a tanfolyam sor?n, energetikai term?szet?k l?nyegi elemeit, ez?ltal eszk?zt kapnak lehet?s?geik teljesebb kifejleszt?s?hez.

A H?l?Logika gyerekek r?sz?re t?rt?neteken, j?t?kokon, tapasztalatokon alapul? j?t?kos m?dszereket alkalmaz, seg?tve a gyerekeket a k?nnyen gyakorolhat? technika elsaj?t?t?s?ban egy magasabb szint? egyens?ly ?s f?kusz kialak?t?sa ?s fenntart?sa c?lj?b?l.
Ennek k?vetkezt?ben pedig harmonikusabb ?s egy?ttm?k?d?bb kapcsolatok kialak?t?s?ra lesznek k?pesek az iskol?ban ?s a szoci?lis k?rnyezet?kben egyar?nt, eg?szs?gesebb ?rzelmi ?s tanul?si folyamatot gener?lva.

A 7, egyenk?nt m?sf?l-k?t ?r?s id?-modulb?l ?ll? program h?tv?g?kre sz?th?zva, t?bb f?lnapos bont?sban adhat? ?t, a jelentkez?k ig?nyeire igaz?tva.

A k?vetkez? gyerek program els? 4 modulj?nak id?pontja: jelentkez?si ig?ny szerint 

A 6 modulos program r?szv?teli d?ja: 15e Ft/gyerek

Sz?nhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

?rdekl?d?s, jelentkez?s e-mailben:info@kvantumlovaglas.hu  somikovacsmaria@gmail.com

Facilit?tor k?pz?s

A 3 napos Facilit?tor k?pz? tanfolyam a r?sztvev?ket a gyerek-program ?tad?s?ra, lefolytat?s?ra k?pes?ti ak?r iskolai, ak?r mag?n k?rnyezetben.

A csoportos munka term?szet?nek elsaj?t?t?s?n t?l ?tmutat?kat ?s eszk?z?ket kapnak a program lefolytat?s?ra a gyerekekre illeszked? m?don..

El?felt?tele az 1 napos UCL/ H?l? m?hely elv?gz?se

A k?vetkez? 3 napos Facilit?tor k?pz?si program: a jelentkez?k ig?nye szerint

 A k?pz?s kedvezm?nyes r?szv?teli d?ja jelenleg: 180e Ft, a H?l? m?hely? pedig 18e Ft.

Sz?nhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

?rdekl?d?s, jelentkez?s e-mailben:info@kvantumlovaglas.hu   somikovacsmaria@gmail.comV?gtelen szeretet jelk?pe Reflexi?s Facilit?tor k?pz?s  Az energia univerzum ?s az ember, mint energetikai l?ny optim?lis k?lcs?nhat?sa k?t pill?ren nyugszik: az els?, ?s alapvet? pill?r az emberi l?ny  energetikai be?gyazotts?g?ra vonatkozik. Az univerzum tiszta esszenci?j?val val? teljes ?sszhang vagy koherencia az emberb?l a b?ke-nyugalom-j?l-lev?s ?llapot?t v?ltja ki... ezt m?r sz?mos m?r?s igazolja ( ld.HeartMath Inst eredm?nyei) Az egyetemes ?s az emberi elektrom?gneses mez? t?k?letes ?sszhangja az ellen?ll?s mentes ?raml?st eredm?nyezi, ?s ezzel az emberi elektrom?gneses mez? optim?lis 't?lt? m?dba' ker?l. Amikor a magas koherenci?j? rezg?sszint el?ri a lend?let intenzit?s k?sz?b?t, meghat?roz?v? v?lik... k?pes?tve az emberi l?nyt az univerzum v?gtelen intelligenci?j?nak teljes spektrum?b?l val? ?nkifejez?s?re. Ez a nyugalmi ?llapot, az eredend? egyens?ly, a pihen? m?d. A m?sodik pill?r az optim?lis teremt? m?dr?l sz?l.Mit tehet?nk a nyugodt-b?ke-der?-pihen?ssel tel?tetts?g ?llapot?ban a felt?r? intu?ci?ink megval?s?t?sa s?t aktualiz?l?sa ?rdek?ben?

A Reflexi?s ?l?s  rezonancia-eszk?z , 'l?zer' f?nycs?va a szem?lyes energi?nk - gondolataink-?rzelmeink -  menedzsel?s?nek m?v?szet?ben. A m?lt?s?g / kegyess?g / ?ldotts?g  ?s teljess?g energi?j?nak egyszer? ?s hat?kony feler?s?t?s?vel  a Reflexi?s Facilit?tor  el?seg?ti a kliens intu?ci?j?nak tudatos haszn?lat?t  Az intuit?v k?pess?geinket tudjuk l?zer intenzit?s?v? ?s tisztas?g?v? ?sszpontos?tani ?s ez?ltal a sz?nd?kaink energi?j?t a tudatos teremt?s-aktualiz?l?s szintj?re v?ltani. A nagyj?b?l 1 ?r?s kezel?s/?l?s alatt a fogad? /kliens ?t?li, hogy mit jelent t?bbet lehozni val?di l?ny?b?l, ?s a sz?nd?k val?s?gg? aktualiz?l? k?pess?g?vel felt?lteni a l?ny?t.

Az ?l?s sor?n a kliens gyeng?d ir?ny?t?st kap a sz?nd?k megfogalmaz?s?t?l, a cirkul?ris / kvantum ?rvel?sen ?t a reflexi?s ki?ramoltat?sig. A kliensben letisztul ?s l?nyegesen nagyobb f?kuszba ker?l a sz?nd?ka,amit tapasztalni k?v?n a val?s?g?ban. A H?l? r?szein / prizm?in cirkul?ris ?rvel?ssel v?gig haladva a figyelemmel, ?trendezhet?k a hangs?lyok. Ezzel finom-energi?k ?raml?sa indul be az ?j mint?k l?trehoz?s?ra..

A F?kusz?lt sz?nd?k munkalap kit?lt?s?t az ?j mint?kra rendez?d?, ?sszehangolt / koherens energia-ki?ramoltat?s k?veti a teljess?ggel / forr?ssal ?sszehangol? energetikai tart?s 3 pontj?n: l?b alatt (F?ld fel?), fej felett (Magasabb, finomabb dimenzi?k fel?)  ?s a sz?vk?zpontb?l (a teljess?g kifejez?sek?nt) mandalak?nt alkalmazott formul?ba ?gyazott F?kusz?lt sz?nd?k kimond?s?val ?s az abban rezg?ssel..

A ki?ramoltat?st z?r?nyilatkozat k?veti, a gyakorl?sra tett javaslattal, ?s a seg?dletek ?tad?s?val.

A Reflexi?k Facilit?tor k?pz?s k?t r?szb?l ?ll: 1.R?szben meg?rted az energi?d f?kusz?l?s?nak erej?t ?s szerep?t a k?v?nt ?lm?nyek megval?s?t?si folyamat?ban - ?nreflexi?z?s.

A 2.R?szben elsaj?t?tod Reflexi?s ?l?s szolg?ltat?s?t m?sok sz?m?ra a v?ltoztat?s aktualiz?l?s?nak hat?kony eszk?zek?nt


Kedvezm?nyes bevezet? d?j: 29e Ft ( 1.R?sz:10e, 2.R?sz:19e), melyet a programra ?rkez?skor lehet befizetni

A k?vetkez? Reflexi?s facilit?tor k?pz?s id?pontja:  2017, janu?rj?ban indul

Sz?nhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

Jelentkez?s, ?rdekl?d?s e-mailben:info@kvantumlovaglas.hu   somikovacsmaria@gmail.com


KRYON szavai Lee Carroll k?zvet?t?s?ben, a Reflexi?k sz?let?s?r?l:

?T?bb mint 20 ?ven ?t fogadta Peggy, Phoenix Dubro a nagyhat?s? EMF Balancing Technique?-re ( EMF Kiegyenl?t? Technik?ra) vonatkoz? inform?ci?t. Most a tan?r mag?v? a folyamatt? v?lt, ?s a DNS-e ennek megfelel?en ?tv?ltott. ? az egyetlen emberi l?ny a f?ld?n, aki teljesen befogadta az EMF tan?t?sok ?sszhat?s?t?100%-ban. Ez azt jelenti, hogy k?l?nleges m?don k?pes egy?tt?rz?st reflexi?zni az emberis?g sz?m?ra, ?s olyan csatorn?t l?trehozni, amelyen ?t  igaz mesterk?nt a teljes energi?t le lehet t?lteni. Peggy DNS-?nek kapui nyitva ?llnak erre az ?j kiteljesed?sre, a Reflexi?k-ra ? ?s m?g sok m?sra!?

V?gtelen szeretet jelk?peSz?vb?lis?g mint a mindennapok ?letm?dja

     LatticeLogic? Lifestyle     H?l?Logika ?letm?d

Ez a program a jelenleg zajl? intenz?v v?ltoz?sok kezel?s?re k?sz?t fel, a kvantumszint? - a gondolati-?rzelmi t?lt?seid -  ?trendez?s?vel, teljesebb ?s ig?nyeidre szabott val?s?g l?trehoz?s?ra.

Az emberis?g hatalmas evol?ci?s ugr?sban van, a gondolatok, ?rzelmek ?s cselekv?sek megnyilv?nul?s?nak jelent?sen magasabb koherenci?ja fel?, ?r?mtelis?g ?s felismer?sek ?j szintjeinek k?s?ret?ben.

?rdekl?d?s ?s ?r?mteli izgalom-k?v?ncsis?g t?rulhat fel ebben az utaz?sban, ha meg?rtj?k, ami ?ppen zajlik, ?s alkalmazzuk a megfelel? eszk?z?ket, vagy lehet teljes z?rzavar, ?s aggodalom ez a folyamat, ?rtetlen?l ?llva a v?ltoz?sok el?tt, mik?zben a bej?ratott r?git felv?ltja az ismeretlen ?j.

Ir?ny?tsd a Szem?lyes Energi?dat - Ir?ny?tsd a Val?s?godat

El tudsz-e fogadni ?jfajta eredm?nyeket a mindennapi ?letedben,  vagy az eddigi gondolkod?sodnak megfelel?en alak?tod a val?s?godat?

F?lre tudod-e tenni a dolgok bej?ratott menet?t? -  hiszen ha abban maradsz, nem juthatsz el abba az ?rz?kel?si ?llapotba, ahol lehet?v? v?lik a tudati ?tv?lt?s.


Mit szeretn?l a vil?godban megv?ltoztatni?

Szeretn?l t?bb szeretetet, ?r?met, b?k?t, szabads?got ?s szem?lyes er?t tapasztalni az ?letedben?

Ez a saj?tos program


?Kiteljes?ti a k?pess?gedet a saj?t energi?d - gondolat-?rzelem rezg?sszintj?nek - megfigyel?s?re, megismer?s?re ?s tudatos ?tszervez?s?re a sz?modra k?v?natos rezg?sszintre/ ?szlel?si s?vra. 

Eszk?z?ket ad arra, hogy tudatosabban ?s pontosabban teremtsd a saj?t val?s?godat. Mi mindannyian anyagi form?ban megnyilv?nult inform?ci?- ?s f?nymint?k - energetikai l?nyek - vagyunk. Ebben a min?s?g?nkben - kvantum-?llapotunkban - hozz?f?rhet?nk a vil?gegyetem v?gtelen energia mez?j?hez. A tudatunk m?dosult ?llapot?ba val? ?tv?lt?ssal  ?j kvantum-val?s?gba fonhatjuk ?ssze a megfigyel?t a megfigyel?s t?rgy?val - ?s m?ris teret enged?nk a v?ltoz?snak!

?Bevezeti a kvantum ?rvel?st a h?tk?znapi d?nt?sekbe

Ez a Kvantum Ember eszk?ze: tudom?nyosan al?t?masztott eredm?nyek ?s transzcendens, spiritu?lis meg?rt?sek egym?sba illeszt?s?vel ?j gondolati, ?rzelmi ?s cselekv?si k?pess?gek alak?that?k ki, amelyek radik?lis v?ltoz?st tesznek lehet?v? a h?tk?znapi ?letben.

A H?l?Logika kiteljes?ti a meg?rt?sedet...eszk?z?ket ad, amelyek seg?ts?g?vel k?pes leszel befogadni ?s kifejezni a t?bbdimenzi?s l?t?llapotodat, olyan szinten, amire kor?bban nem is gondolt?l volna. A v?ltoz?s kvantum szint? m?v?szete ez - a teremt? er? ?sszehangolt ir?ny?t?sa a v?gyaid megval?s?t?s?ra,a teljess?ged kifejez?k?pess?g?nek folyamatos fejleszt?s?re az ig?nyeidet t?kr?z? v?ltoz?sok, ?lm?nyek, tapasztalatok megval?s?t?s?nak el?seg?t?s?re:

?s mivel minden egyes ?tnak ind?tott sz?nd?k teremt? er?vel b?r, fokozatosan megtanulod a hasznos ?s hat?kony val?s?g-teremt?st!

Teljes szemin?rium: 1-napos 9:30-16:00 vagy k?t f?lnapos verzi?ban lehets?ges

K?vetkez? id?pont: jelentkez?si ig?ny szerint

 R?szv?teli d?j:16e Ft.

Sz?nhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

?rdekl?d?s, jelentkez?s e-mailben:info@kvantumlovaglas.hu  somikovacsmaria@gmail.com---
vissza az elejére