M?gneses p?lusv?lt?s

A F?ld szerkezete egy szil?rd bels? magb?l, k?pl?keny k?ls? magb?l, f?ldk?penyb?l, ?s egy szil?rd k?regb?l ?ll, illetve a bels? mag anyagi ?sszet?tele (vas, nikkel) l?trehoznak egy m?gneses mez?t. Ez a m?gneses mez? mer?ben elt?r a gravit?ci?t?l, hiszen az t?bb?-kev?sb? egyenletes a F?ld felsz?n?n, m?g a m?gneses mez? k?tsark?, azaz l?tezik egy ?szaki p?lus ?s egy d?li.

A m?gneses ?szaki sarkot 1831-ben fedezt?k fel, majd 1903-1905-ben pontos?tott?k. A d?li m?gneses sarkot 1909-ben fedezt?k fel. A m?gneses sarkokban futnak ?ssze a f?ldm?gnesess?gi er?vonalak, amelyeknek az ir?ny?ban az ir?nyt?k be?llnak. A Napb?l a F?ldre tart? elektronok ?tvonal?t a m?gneses er?vonalak hat?rozz?k meg, ahol az elektronok el?rik a F?ldet ott alakul ki a sarki f?nynek nevezett jelens?g. Ez a k?t p?lusn?l tal?lhat?. Napkit?r?sek idej?n k?l?n?sen j?l l?that? a sarki f?ny, hiszen ilyenkor l?nyegesen t?bb a Napb?l kil?tt elektron.

A f?ldm?gnesess?g jelent?s?ge

A F?ld m?gnesess?g?nek legnagyobb jelent?s?ge az ?let szempontj?b?l van, hiszen ez a m?gneses pajzs v?di meg a bolyg? ?l?l?nyeit a vil?g?rb?l ?rkez? r?szecskesug?rz?st?l, mint a kozmikus sug?rz?s, napsz?l, stb. Ezek a kozmikus sug?rz?sok az ?let szempontj?b?l kritikusak, mert r?szben kiolthatj?k az ?let bizonyos ter?leteit, illetve ami t?l?l, az mut?l?dik, ?j fajok j?nnek l?tre. A f?ld m?gnesess?g?t m?r i.e. 4-6.000 ?vvel is ismert?k, a sumer le?r?sok r?szletesen ?s pontosan taglalj?k. A sumer t?rsadalom buk?s?val elfelejt?d?tt ez a tud?s is. Nagy S?ndor az utols?, aki egyes?tette Mezopot?mia n?p?t  m?r nem ismerte a jelens?get, pedig tan?t?ja Arisztotel?sz tudott r?la. Az ?jra felfed?s a Krisztus sz?let?se k?r?li id?kre tehet?, ekkor a K?naiak kezdt?k haszn?lni, majd t?l?k elterjedt az arabok r?v?n.

M?gneses p?lusv?lt?s

A m?gneses p?lusok folyamatosan v?ltoztatj?k a hely?ket. Ez egy term?szetes jelens?g. A k?zetmint?k ezt a folyamatot igazolj?k. Azonban az ut?bbi ?vekben l?nyegesen felgyorsult a p?lusv?ndorl?s. Az elm?lt 150 ?v alatt 1.100 km-t haladt Kanad?t?l Szib?ria ir?ny?ba.

A F?ld m?gneses ereje cs?kken, az elm?lt 200 ?vben kb. 10%-al (ezer ?vvel ezel?tt 1,5-sz?r?se volt a mai ?rt?knek). A m?gneses t?r folyamatosan cs?kken. Ez az?rt nagyon fontos, mert p?ld?ul a csontsz?vet stabilit?s?t nagyban befoly?solja a m?gneses t?r er?ss?ge. Ha teh?t cs?kken a t?r, gyakoribb lesz a csontritkul?s. Lassan kezd ?rthet?v? v?lni, hogy mi?rt szenved sok kisgyerek csontritkul?st?l. K?s?bb ahogy n?nek a gyerekek ?s a nem megfelel? t?pl?lkoz?s miatt elsavasodnak (?d?t?k, ?dess?gek, feh?r cukor, feh?r liszt, elektroszmog, stb.) tov?bb fokoz?dik a csontritkul?s, hiszen ahhoz, hogy a szervezet ?letben maradjon, kalciumot kell kioldjon a csontokb?l. De ez m?r egy m?sik t?rt?net.

A m?gneses p?lusv?lt?s mindig ?sszef?gg a dimenzi?v?lt?ssal.

A dimenzi?v?lt?s fogalma

Els? l?p?sk?nt mindig meggyeng?l a m?gneses mez?, v?ndorolnak a p?lusok. El?fordul, hogy a m?gneses mez?k ?sszezavarodnak. A rep?l?tereken nemr?g vil?gszerte ?t kellett ?ll?tani a m?gneses m?szereket a t?rk?pek haszn?lhat?s?ga miatt. Az ?llatvil?g, mely a m?gneses vonalakat k?veti, gyakran elt?ved, ?gy nem tal?lnak haza a madarak, a tengeri ?llatok pedig ki?sznak a partra a m?lytenger helyett. V?ltozhat a F?ld alap rezonancia frekvenci?ja, a Schumann hull?mok frekvenci?ja, ?s egy?b energia ?talakul?sok is zajlanak. Sok n?met ?s orosz tanulm?ny foglalkozik a t?m?val, ?s kiemelten Gregg Barden. A legfontosabb azonban, az a hat?s, amit a geom?gneses mez?k gyakorolnak az emberi tudatra. Az els? orosz asztronaut?k, akik k?t h?tn?l t?bb ideig tart?zkodtak az ?rben, azaz a f?ldi rezg?seket nem ?rezt?k, egyszer?en meg?r?ltek. Az?ta mind az orosz, mind az amerikai ?rhaj?sok mesters?gesen gerjesztett Schumann hull?mok hat?k?r?ben ?lnek az ?rben. Amikor a geom?gneses mez?k ?rt?ke nulla, akkor az emberi agyban t?rolt inform?ci? megsz?nik l?tezni. Ez teljesen hasonl? azzal, mint amikor a sz?m?t?g?p mem?ri?ja csak akkor t?rol inform?ci?t ?s dolgozik vele, ha ?ramot kap. Ha lekapcsoljuk az ?ramot, minden t?rl?dik a m?veleti mem?ri?b?l. Ez az agy inform?ci?t?rol? k?pess?ge miatt van, azaz fel?p?t?se ig?nyli a k?ls?, f?ldi teret. A dimenzi?v?lt?s ?s a hozz? kapcsol?d? p?lusv?lt?s el?tt a bolyg? civiliz?ci?ja hanyatl?snak indul, sokszor megmagyar?zhatatlan okok miatt. Ez a hanyatl?s nagyon m?ly. Id?tartama n?h?ny h?napt?l, k?t ?vig szokott tartani. A dimenzi?v?lt?sr?l r?szletes le?r?sokkal szolg?l Thoth, illetve t?bb indi?n t?rzs (pl. pueblo indi?n), illetve a s?m?n vil?g.

K?zvetlen?l a dimenzi?v?lt?s el?tt n?h?ny ?r?val, a k?t dimenzi? egym?sba cs?szik. Ilyenkor megjelenik valami szokatlan forma, sz?n, amit nem tudunk ?rtelmezni. Nem ?r?lt?nk meg, hanem egy m?sik dimenzi?t l?tunk a mi?nkben. Fontos megjegyezni, hogy ilyenkor minden szintetikus anyag sz?tesik atomjaira. Csak a term?szetes anyagok maradnak meg. ?rdemes emiatt kimenni a szabadba, hiszen minden ami m?, az elt?nik. Most m?r ?rthet?, hogy a t?bb sz?zezer vagy milli? ?ves G?zai piramisok, a Titicaca t? dokkol?i 4.000 m?ter magasan mi?rt k?b?l k?sz?ltek. Azok a civiliz?ci?k nem olyan primit?vek, hogy ?csak? k?b?l tudnak ?p?tkezni, hanem olyan okosak, hogy tudt?k, a dimenzi?v?lt?st a term?szetes k? biztosan t?l?li.

Edgar Cayce a t?ma egyik szak?rt?je, illetve Thoth smaragdt?bl?i t?bb nagy civiliz?ci?, hasonl? m?don t?rt?n? ?elt?n?s?r?l? besz?lnek. Ehhez hasonl?ak a Titicaca tavon tal?lhat? sziget indi?n t?rzseinek ritu?l?i. Ide j?rnak a nagy feltal?l?k, hogy kozmikusan felt?lt?djenek, miel?tt nagy dolgokat ?feltal?lnak?. Most m?r az is ?rthet?, hogy a nagyon r?gi civiliz?ci?k modern nyomai mi?rt nem l?teznek. Az F?ld olyan mint egy nagy homokoz?. Egy adott pillanatban elsim?tj?k a homokot, ilyenkor elt?nnek a nyomok. Egy, k?t komolyabb k?alkot?s marad meg mint ?r?k mement?.

Dimenzi?v?lt?s idej?n hatalmas ?ress?g lesz ?rr? a F?ld?n. S?t?t ?ress?g. Ez azonban egy?ltal?n nem f?lelmetes. Ink?bb ?rdekes. Vannak olyan medit?ci?s technik?k, melyekkel ?t lehet ezt ?lni. Fontos, hogy tudatosak legy?nk. Ez az ?ress?g 1-2-3 napig tarthat. Az egyik indi?n t?rzs k?t ?s f?l napr?l sz?mol be az utols? ilyen v?lt?s el?tt. Napt?rjukban kett? ?s f?l fekete k? szerepel az egy?bk?nt csupa feh?r k?b?l ?ll? id?sorban.

A dimenzi?v?lt?s ut?n egy ?j vil?gban tal?ljuk magunkat. Fontos, hogy tudjuk itt a gondolatunk teremt. ?rdemes vele k?s?rletezni. ?gy igaz?tjuk test?nket, ahogy akarjuk. Ha valamire gondolunk, az megval?sul, megteremt?dik. Ekkor meg?rtj?k, hogy a TUDAT TEREMT. Ez ?gy van a harmadik dimenzi?ban is, de nem akarjuk elhinni, mert elhitetik vel?nk, hogy ez baroms?g. Mi pedig mint j? birk?k, elhissz?k. Ennek az ?j dimenzi?nak van egy komoly h?tr?nya is. Mivel jelenlegi tudatunkat magunkkal vissz?k, f?lelmeink ?letre kelnek. L?sd G?mb c. film. Ha elkezd?nk f?lni, hogy valaki meg fog t?madni minket, akkor meg is fog. Gondolunk egy fegyverre ?s ott lesz a kez?nkben. Azonban szok?sos f?ldi f?lelmeink alapj?n tudjuk, hogy az ellenf?l ?gyesebb, er?sebb, stb. El?bb vagy ut?bb ?sszehozzuk, hogy meg?letj?k magunkat. Az ?j dimenzi?ban val? t?l?l?shez tudni kell, hogy a vil?gegyetemben minden ember alkotta sci-fi filmt?l elt?r?en nem a harc ?s a hal?l a domin?ns, hanem a szeretet.

Ha m?gis m?sk?pp lesz?

A r?gi ?r?sok 1998, illetve 1999 ?vekre j?solt?k az esem?nyt. Szerencs?nkre, az eml?tett m?don mindez nem t?rt?nt meg. De lehet, hogy m?gis zajlik m?sk?ppen?

Rengeteg tudatos gyerek sz?letik napjainkban, ?ket krist?ly, vagy egy?b jelz?kkel illetik. Az emberek tudata folyamatosan ny?lik. Kezdj?k meg?rteni a r?gi kult?r?k r?nk maradt dokumentumait. A materializmust ma m?r az emberek t?bbs?ge megmosolyogja. Amikor Hawking gondolataival ir?ny?tja tol?sz?k?t, sz?m?t?g?p?t, besz?d szintetiz?tor?t, akkor t?nyleg nem ?rtj?k, hogy mi t?rt?nik vel?nk.

Tanuls?g

A fenti nagyon r?vid ?sszefoglal? nem az?rt sz?letett, hogy f?lj?nk, hiszen nem az az ?let c?lja. Ink?bb az?rt, hogy err?l is tudjunk. A kozmoszban t?z ?v annyi, mint ezer, de nek?nk nem. Nem tudni, hogy mit ?l?nk m?g meg ?s mit nem. Egy biztos, jelenlegi fogyaszt?i rendszer?nk, ebben a form?ban ?letk?ptelen. V?lt?s lesz. Hogy ez milyen m?lyen t?rt?nik, azt nincs ember, aki megmondhatn?. K?v?nom, hogy a fentieket mindenki rakt?rozza el m?lyen az agy?ban, ne ?t?ljen, ne ?p?tsen korl?tokat, hanem csak t?rolja el, ?s ha sz?ks?g lesz r?, vegye el? a tud?st ?s csak annyit mondjon, hogy tudom mi ez, tudom, mit kell tenni.

Orosz Zsolt


Forr?s: https://charoninstitute.wordpress.com/2012/07/25/magneses-polusvaltas/


---
vissza az elejére