Apr? magvak ?ri?si energi?val ? a cs?r?kn?l kiv?l?bb t?panyagforr?st nehezen tal?ln?l. Pr?b?ld ki ?ket!

Friss leveg?, v?z ?s napf?ny ? mind?ssze ennyit k?rnek a par?nyi magvak, hogy fejl?d?snek induljanak, ?s term?st hoz? n?v?nny? ?rjenek. ?let?k legfontosabb szakasza a cs?r?z?s, amikor megjelenik a kis hajt?s ?s a gy?k?rkezdem?ny. Mi?rt jelenthet sz?modra ?rt?kes t?pl?l?kot a k?t-h?rom centim?teres cs?ra? Ha ?tgondolod, mi a feladata, megtal?lod a v?laszt. A cs?ra felel?s az?rt, hogy eg?szs?ges n?v?ny nevelkedj?k bel?le. Nem v?letlen?l nevezik ?n?v?nyi placent?nak?, azaz m?hlep?nynek is. Mer?ts er?t gazdag hat?anyagaib?l!

Mi-fan-terem-a-csira-I-resz_9999452356fd16506067229e373473de

Mennyis?g helyett ?rt?k

Gyakran tapasztalod, hogy az ut?n is sz?vesen folytatn?d az ?tkez?st, hogy sokat ett?l? Szervezeted ?gy jelzi, hogy hi?ba volt kal?ri?ban d?s a fog?s, t?panyagtartalma meg sem k?zel?tette az ig?nyeidet. Ha ilyenkor ?jabb, ?rt?kes ?sszetev?ket n?lk?l?z? ?lelmiszert veszel magadhoz, az elh?z?s mellett a vitamin- ?s ?sv?nyianyag-hi?nyt is kock?ztatod.

1133022_33149760_resizeA megold?st olyan t?pl?l?kokban kell keresned, amelyekb?l szer?ny mennyis?g is fedezi a sz?ks?ges elemeket. A cs?r?k erre kit?n? megold?st k?n?lnak. Feh?rjetartalmuk k?nnyebben felsz?v?dik az ?llati eredet? ?lelmiszerek?hez k?pest, hiszen aminosavakra bontva jutsz hozz?. A rostok gondoskodnak a folyamatosan felszabadul? energi?r?l, ?gy a j?llakotts?g ?rz?se hosszan fennmarad. A cs?r?kban a vitaminok teljes sk?l?ja megtal?lhat?, olyan ar?nyban, ahogyan szervezeted a legoptim?lisabban hasznos?thatja. A mesters?ges t?pl?l?kkieg?sz?t?kkel szemben azok a t?rsanyagok is fellelhet?k a cs?r?kban, amelyek megsokszorozz?k az ?rt?kes alkot?elemek hat?s?t. Nem csoda, hogy n?h?ny ev?kan?lnyi mennyis?g is felt?lti energi?val a sejtjeidet.

Melyiket mire?

A v?ltozatos cs?r?k er?s?tik immunrendszeredet, elej?t veszik a f?rad?konys?gnak. Seg?ts?g?kkel cs?kkentheted a betegs?gek kock?zat?t, de esetleges panaszaid fell?p?sekor is sz?m?thatsz r?juk.

  • L?t?sod ?less?g?hez hozz?j?rul az A-vitamin, amelyet a k?les, a lucerna ?s a sz?jabab cs?r?ja k?n?l.
  • Ha hajlamos vagy a szorong?sra ?s nehezen kezeled a fesz?lts?get, fogyassz ?rpa-, csicseribors?- ?s kukoricacs?r?t, amelyek ell?tnak az idegrendszert er?s?t? B-vitamincsoporttal.
  • ?rrendszeri probl?m?k ellen C- ?s E-vitaminra van sz?ks?g, amelyeket a b?za, a zab ?s a szez?mmag cs?r?j?b?l nyerhetsz.
  • V?rszeg?nys?gre megold?st ny?jt a b?za, a babf?l?k ?s a lenmag cs?r?ja, mert nemcsak vasat tartalmaznak, de sz?mos olyan nyomelemet is, amelyek seg?tik a felsz?v?d?st ?s a be?p?l?st.

Ezek a t?pl?l?kok ki?rdemlik ?a fiatals?g forr?sa? c?met, mert az ?reged?s folyamat?t jelent?sen k?sleltet? enzimeket rejtenek.

Cs?rakert az ablakban

A cs?r?ztatott gabonaf?l?ket, h?velyeseket ?s olajos magvakat a nagyobb ?lelmiszer?zletekben k?szen is megv?s?rolhatod, de ?rdekesebb ?s v?ltozatosabb megold?s, ha magad neveled ?ket. ?rdemes beszerezned a kifejezetten erre a c?lra szolg?l? t?lat ?s a hozz? tartoz? lyukacsos m?anyag t?lc?t, amelyhez a legt?bb bioboltban hozz?juthatsz. Itt sokf?le magot is k?n?lnak, amelyek csomagol?s?n olvashatod a cs?r?z?s id?tartam?t. A 12?24 ?r?s ?ztat?si id? ut?n a v?zzel telt t?lra helyezd r? a m?anyag r?csot, ?s erre sz?rd a megduzzadt magvakat. Reggel ?s este cser?ld ki a vizet, ?s ?bl?tsd ?t a cs?rakezdem?nyeket. Ha el?rt?k a n?h?ny centim?teres nagys?got, itasd le r?luk a nedvess?get, ?s m?anyag dobozban t?rold a h?t?szekr?nyben. Egy h?tig ?rzik meg frissess?g?ket. Szendvicsed tetej?n, sal?t?dra sz?rva vagy levesbet?tk?nt is gazdag?thatj?k ?trendedet. A h?velyesek cs?r?it f?zve fogyaszd, ?m az egy?b fajt?k mindenk?ppen nyersen ker?ljenek a t?ny?rodra, ?gy t?k?letesen meg?rzik t?panyagtartalmukat. A cs?r?ztat?s mind?ssze teny?rnyi helyet ig?nyel az ablakod k?zel?ben, de ann?l nagyobb szerepet kaphat eg?szs?ged meg?v?s?ban.

Ferenczy M?ria/antalvali.com


---
vissza az elejére