AVESA Quantum Healing?

Avesa Quantum Healing? (Avesa Kvantum Gy?gyul?s) a Krist?ly rezg?sszint aj?nd?ka, amellyel r?vid id? alatt, igen intenz?v m?don, az ?nfelemelkedetts?g energetikai tart?s?ra hangol?dhatunk, er?s?tve ?nval?nkkal a harm?ni?t ?s egyens?lyt.

A hangol?si folyamat az ?nfelemelkedetts?g csakrarendszer?nek aktiv?l?s?ra ir?nyul, mely az Isteni galaktikus tervrajz felt?rul?s?t is kiv?ltja. Az ?nfelemelked?s a hiteless?gedre - az egy?ni ?n-ed V?gtelen ?n-edre - val? visszakapcsol?d?s?t jelenti.

Az ?nfelemelkedetts?g csakra-k?plet?ben a sz?vk?zpont gy?k?rk?zpontt? l?p el?, lehorgonyozva a felemelkedetts?g rezg?sszintj?t. Ezt az ?br?n k?t, egym?st metsz? nyolcas jelzi, ami a fizikai test ?tl?nyeg?l?se a kozmikus energi?val. A torok csakra kimarad ebb?l az egyes?l?sb?l, mivel az ?nfelemelkedetts?gben a szavak jelent?s?ge h?tt?rbe szorul. A kett?s nyolcas folytat?dik viszont a harmadik szem ?s a korona csakra szintj?n. A nyolcadik csakra is megjelenik az ?br?n, a l?tusz k?zpont, ahol ?lland?sul az egyetemes energia fogad?s?ra val? nyitotts?gunk. Tov?bbi r?szletek: http://www.sriandkira.com/courses/

Az ?nfelemelkedetts?g csakrarendszer?nek aktiviz?l?s?val felt?rul? Isteni galaktikus tervrajz az energia mint?kat hordoz? 12 f?nypontb?l ?ll? okta?der rendszert ?br?zolja. A sz?vk?zpont? ?letm?d elk?telezetts?g?vel - ?nfelemelkedetts?g - megny?lt koronak?zpont kiterjedt koronak?zpontt? t?rul fel,kaput nyitva a finomabb val?s?gba.(B?vebben )

Avesa alap hangol?s / Avesa level one healing

El?k?sz?t? besz?lget?st k?vet?en a kezel??gyon lefolytatott egy ?r?s elj?r?s az ?nfelemelkedetts?g csakrarendszer?t aktiv?l? mozdulatsorral ?s az energia ?raml?st feler?s?t? eszk?z?k  - krist?ly piramisok, Egyiptomi gy?gy?t? rudak, hangvilla, krist?lyok, k?vek - alkalmaz?s?val teljes?ti be a hangol?st.

Avesa Atlantiszi gy?gy?t? kamra / Atlantean Healing Chamber

"Avesa Atlantiszi Gy?gy?t? Kamra optimaliz?lja az energia?raml?st, teljesebb ?nkifejez?st t?ve lehet?v? a kliens val?s?gteremt? folyamat?ban a mindennapi ?letben". www.AvesaQuantumHealing.com

A k?t, egym?s ut?ni napra kiterjed? 1,5-1,5 ?r?s elj?r?s az els? napon fel?p?ti az energetikai ?trendez?d?seket az ?nfelemelkedetts?g csakra-k?plet?re, er?teljesebb eszk?z?ket ?s r?szletesebb elj?r?s-sort alkalmazva. A fogad? a nap h?tra lev? r?sz?ben s?t ?jszaka is fenntartja a rezg?sszintet h?rom eszk?zzel, amelyet a hangol?sr?l visz haza mag?val. A m?sodik napon cs?csosodik a hangol?s az isteni ?raml?sra val? intenz?v r?hangol?ssal... Ezt az ?j energia mint?k bevitel?t el?seg?t? elj?r?s-sor z?r be.

A sz?v-tudatoss?gban ?l?s alapk?vetelm?ny a rezg?sszint fenntart?s?ra, mely energetikai tart?st  gyakorlatok v?gz?s?vel er?s?thetj?k. Legegyszer?bb, m?gis igen hat?sos az Avesa l?gz?s alkalmaz?sa, melyet a hangol?s el?tt elsaj?t?t a fogad?. Tov?bbi gyakorlatokkal ismerkedhetsz meg Sri Ram K? ?s Kira R? : 2012, van v?laszt?sod c?m? k?nyvben
Hasznos lehet a Tiszt?nl?t?s k?rty?val val? rendszeres ?nkonzult?ci? is :)

Az AVESA jelent?se - eredete - kezel?i k?ldet?s.
Avesa Quantum Healing? (Avesa Kvantum Gy?gyul?s) a Krist?ly dimenzi? aj?nd?ka, amely autentikus l?lekenergi?nkra val? hangol?st k?n?l, er?s?tve a harm?ni?t ?s egyens?lyt az ig?nybevev?k l?ny?ben.
Az Avesa Quantum Kezel? a magas frekvenci?j? energi?kra ny?l? kaput hoz l?tre, helyre?ll?t? ?s gy?gyul?si lehet?s?get teremtve ezzel kliense sz?m?ra.
Az Avesa Atlantean Healing Chamber? (Avesa Atlantiszi Gy?gy?t? Kamra) optimaliz?lja az energia?raml?st, teljesebb ?nkifejez?st t?ve lehet?v? a kliens val?s?gteremt? folyamat?ban a mindennapi ?letben.

Mi az Avesa jelent?se?

A sz?, Avesa, sanskrit eredet?, amely a tudat emelked?s?nek az evol?ci?j?t, vagy az isteni jelleg kiteljesed?s?t - Divine Empowerment - jelenti.

Zadkiel Arkangyal meghat?roz?sa:

"Avesa maga a tiszta, angyali ?tl?nyeg?l?s (pure in-soulment). Ez azt jelenti, hogy amikor valaki meg?li a saj?t igazs?g?t, a megvil?gos?t? ?s krist?ly sug?rz?ssal tel?tett energia az ego sz?r?je f?l? emeli az egy?nt."

Honnan ered az Avesa?

Id?sz?m?t?s el?tti els? ?vezredben a tudom?nyok m?g?tt megh?z?d? alapokat keres? Rishi-k fektett?k le az Avesa Quantum Healing? alapkoncepci?it:
1. A v?ltoz? vil?g m?g?tt egy v?gtelen, v?ltozatlan val?s?g h?z?dik meg.
2. Ugyanez a val?s?g alkotja minden ember szem?lyis?g?nek a magj?t.
3. Az ?let ?rtelme ennek a val?s?gnak a felt?r?sa tapasztal?s ?tj?n.

Avesa Ez a h?rom meg?llap?t?s k?pezei az Avesa Quantum Healing? Mesterszintj?nek l?nyeg?t. Az univerzum isteni energi?j?nak az alkalmaz?s?hoz vagy fogad?s?hoz gy?gy?t?s illetve gy?gyul?s c?lj?b?l eml?kezn?nk (re-member) kell erre az univerz?lis isteni energi?ra, jogot kell form?lnunk r?, ?s teljesen azz? is kell v?lnunk. El?sz?r az Atlantisz magvet?s?re szolg?l? kult?r?ban, nem itt a f?ld?n, alkalmazt?k az Avesa energi?t, amikor krist?ly l?nyek hozt?k el a f?ny?ket ide a f?ldre, ?s el?ltett?k az Avesa inform?ci?t. Ezt az energi?t azt?n ezeknek a csod?latos l?nyeknek a lesz?rmazottjai hordozt?k ?s adt?k tov?bb az id?k kezdete ?ta. A Himal?ja barlangjaiban ?s Tibetben ?l? b?lcsek ?s guruk alkalmazt?k ?s tartott?k fent a technik?t teljes titoktart?s mellett.

Az 1800-as ?vek v?ge fel? egy kisebb renesz?nsz csoport alkalmazta utolj?ra akt?van az Avesa-t, majd a Mesterek elhat?roz?s?b?l az Avesa vibr?ci? legk?zelebb a 2. ?vezred kezdet?vel (Y2K) jelenhetett meg ?jra a f?ld?n.Sz?ks?ges volt a karma elenged?s?nek a rezg?sszintje, amely sokakat t?mogathatott erre az energi?ra val? r?hangol?sban.

Avesa"Az Avesa energia felismer?se ?s befogad?sa felel?ss?ggel j?r; az inform?ci? hordoz?sa, m?g ink?bb a kapcsolat meg?l?se komoly felel?ss?get jelent, mert a val?s?gteremt? folyamatban val? t?nyleges r?szv?telre k?sztet multi-galaktikus szinten. K?szen ?llsz-e erre? Csak a sz?ved tudja a v?laszt, csak a sz?vedb?l indulhat a sz?lit?s. Hatalmat jelent, hogy ?jra rendelkez?sre ?ll az Avesa energia. Tisztelj?k a befogad?s lehet?s?g?t, a te felismer?sed mondja ki az igent vagy a nemet. Mindenk?pp fontos a d?nt?sed. Eml?kezz, hogy beteljesed?s idej?t ?lj?k, igen er?teljes id?szak ez, sokf?le energia tet?zik most. ?ld?s r?tok."    (Zadkiel) 

Sri Ram Kaa ?s Kira Raa (www.selfascension.com) kapta azt a megtisztel? megbizat?st az Arkangyali birodalomb?l, hogy felvegye, hordozza ?s tov?bbadja az Avesa Quantum Healing? gyakorlat?t.

Mi t?rt?nik az Avesa Quantum Healing? alkalm?val?

Avesa Quatum Healing? lehet?s?get k?n?l a teljes integr?l?d?sra, valamint a fizikai, ?rzelmi valamint spiritu?lis test teljes gy?gyul?s?t akad?lyoz? korl?tok kiold?sra. Minden Avesa Quantum Kezel? gondos k?pz?sben r?szes?l az isteni energi?val val? kapcsolat aj?nd?k?ra, ?s a finomabb, m?g?ttes energiamozg?sokra vonatkoz?an.
Az alap energiakiegyenl?t? kezel?s sor?n ?ldott boldogs?got tapasztalhatsz meg, mik?zben az univerzum hatalmas gy?gy?t? energi?j?t "sz?l?tja" a kezel? id?n ?s t?ren t?l.
Akik megtapasztalt?k ezt a behat? aj?nd?kot, gyakran sz?molnak be fizikai t?netek megsz?n?s?r?l, m?ly nyugalom?rzetr?l, val?s?gteremt? k?pess?g er?s?d?s?r?l, ?letc?l megvil?gosod?s?r?l, ?s az isteni l?ny?kkel ki?p?lt val?di kapocsr?l. (Az Avesa kliens er?ter?r?l k?sz?lt Aura fot?n k?l?nbs?g l?that? a kezel?s el?tt ?s ut?n.) Ebben a nagy ?bred?si hull?mban, amelyben most vagyunk, az Avesa Quantum Healing? nagyszer? lehet?s?g arra, hogy er?fesz?t?s n?lk?l ?s ?r?mmel fogadjuk be a k?r?l?tt?nk zajl? valamennyi v?ltoz?st.

Avesa Quantum Healer (Kezel?) k?ldet?s:

AvesaAvesa Quantum Healer-k?nt
hitemet az Isteni Szeretetbe helyezem;
Hangol?s
Helyre?ll?t?s
Harmoniz?l?s ?s Gy?gy?t?s
c?lj?b?l azok r?sz?re, akik nyitottak ?s k?szek a
l?lekhez-visszakapcsol?s aj?nd?k?nak fogad?s?ra.
Tisztelem az Isteni energia
megnyilv?nul?s?t minden egyes l?nyben,
aki hozz?m fordul,
tov?bb?
hiszek ?s b?zom
az egyedi val?s?gteremt? folyamatukban.
V?gtelen?l h?l?s vagyok
Az isteni Egy-s?gnek
A megtisztel? visszakapcsol?s?rt
Mindazzal,
AKI VAGYOK.
?s ez ?gy van !
(And so it is!)

L?tuszA k?t alap szimb?lum

Self-Ascension Chakra Portrait / ?nfelemelkedetts?g csakra rendszere

CsakraAz ?nfelemelkedetts?g csakra rendszere azt a v?ltoz?st reprezent?lja, amely akkor k?vetkezik be, amikor teljesen ?tadjuk magunkat az ?nfelemelked?st k?s?r? b?ke, szeretet ?s ?r?m ?rz?sek rezg?sszintj?nek. A csillag (a k?t egym?sba cs?sztatott h?romsz?g) a n?i ?s f?rfi energia integr?l?s?t k?pviseli. Az arany kapu a kont?ner, a gy?jt?ed?ny, amely az ?nfelemelked?s ter?t hordozza. Ahogy a fizikai kifejez?d?s ?s a l?lek k?zelebb ker?l egym?shoz az autentikuss?g/hiteless?g ?lel?s?ben, a csakr?k az energia ?j szintj?n kezdenek vibr?lni. Mindegyik tradicion?lis csakra a felemelkedett ?llapot?t mutatja. A sor tetej?n a L?tusz vagy nyolcadik csakr?t
l?tjuk, legalul pedig a gy?k?r, vagy els? csakra tal?lhat?.

Aj?nlatos naponta 5 percet a portr?ra koncentr?lva t?lteni. L?legezz a t?rbe (a kont?nerbe), ?s engedd, hogy megny?lj az arany kapu ?ld?s?ra ?s energi?j?ra. El?sz?r fogadd be a portr? eg?sz?t. Van-e olyan pontja, amely k?l?n?sen vonz? Ha igen, menj oda, ?s ?rz?keld a csakra energi?j?t, amely felh?vta mag?ra a figyelmedet. Majd k?vesd az arany kapu spir?lj?t, ?rezve az ?raml? energi?t.

A portr? energi?j?ba val? belelazul?s ut?n add ?t magad a piros, vagy gy?k?r csakr?ra val? f?kusz?l?snak. ?rezd, ?rz?keld, k?pzeld, vagy gondold, hogy az energi?ja bel?d ?ramlik. Engedd, hogy a b?ke, a szeretet ?s az ?r?m j?rja ?t az energiak?zpontodat. Haladj felfel? ezzel az elk?pzel?ssel, minden egyes csakr?n?l elid?zve. A 8. csakr?val val? kapcsolat igen fontos az ?nfelemelked?s szempontj?b?l.

K?r-ciklus? l?gz?s jelent?sen feler?s?ti az energia megtapasztal?s?t. Ezt ?gy ?red el, ha egyszer?en bel?gzel
az orrodon ?t, majd ?rv?nyk?nt ?t?bl?ted az eg?sz testedet, ?s m?lyr?l kil?legzel.
Sz?net n?lk?l v?gezd az egym?s ut?ni l?gz?seket.

       Galaktikus tervrajz

The Divine Galactic Blueprint / Isteni galaktikus tervrajz

A sz?vcsakr?n?l kezd?dve ez a 12 pontb?l ?ll? felemelked?si ?tszakasz felt?rja
a multidimenzion?lis l?t, valamint az isteni forr?s kapuj?t.


---
vissza az elejére